Home Cover Story จีนผลักดันกม.ความมั่นคงแห่งชาติ บังคับใช้ในฮ่องกง

จีนผลักดันกม.ความมั่นคงแห่งชาติ บังคับใช้ในฮ่องกง

เมื่อวันศุกร์ (22 พ.ค.) มีการยื่นร่างข้อมติว่าด้วยการจัดตั้งและปรับปรุงระบบกฎหมายและกลไกลการบังคับใช้กฎหมายสำหรับเขตบริหารพิเศษฮ่องกงของจีน (HKSAR) เพื่อปกป้องความมั่นคงของชาติ ต่อสภานิติบัญญัติของจีนเพื่อพิจารณา

- Advertisement -

หวังเฉิน รองประธานคณะกรรมการถาวรสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน (Standing Committe of NPC) เป็นผู้อธิบายร่างข้อมติดังกล่าวต่อที่ประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน (NPC) ชุดที่ 13 ครั้งที่ 3 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-28 พ.ค.

หวังเฉินกล่าวรายงานว่า นับตั้งแต่เกาะฮ่องกงกลับคืนสู่มาตุภูมิ จีนยึดมั่นดำเนินการตามหลักการ “หนึ่งประเทศ สองระบบ” และหลักการ “ชาวฮ่องกงเป็นผู้บริหารฮ่องกง” รวมถึงให้อิสรภาพการบริหารกิจการของตนแก่ฮ่องกงในระดับสูงมาโดยตลอด

หวังเฉินระบุว่าหลักการ “หนึ่งประเทศ สองระบบ” ประสบความสำเร็จในฮ่องกงอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

อย่างไรก็ตาม ภัยต่อความมั่นคงของประเทศที่เกิดขึ้นในฮ่องกงซึ่งเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง กลายเป็นปัญหาที่เห็นได้ชัด โดยหวังอ้างถึงการเคลื่อนไหวที่เป็นการท้าทายต่อแก่นสำคัญของหลักการ “หนึ่งประเทศ สองระบบ” อย่างร้ายแรง ทั้งยังเป็นภัยต่อหลักนิติธรรม และคุกคามอธิปไตย ความมั่นคง และผลประโยชน์ด้านการพัฒนาของประเทศ

เอกสารระบุว่าจำเป็นต้องมีการดำเนินการอย่างเด็ดขาดบนพื้นฐานของกฎหมาย เพื่อป้องกัน หยุดยั้ง และให้บทลงโทษต่อกิจกรรมเหล่านั้น

กฎหมายพื้นฐานของฮ่องกง (Basic Law) มาตราที่ 23 กำหนดเงื่อนไขให้ฮ่องกงออกกฎหมายเพื่อห้ามมิให้มีการกระทำใดๆ ก็ตามที่เป็นการก่อกบฏ แบ่งแยกดินแดน ปลุกระดม และบ่อนทำลายรัฐบาลประชาชนส่วนกลาง (Central People’s Government) หรือการโจรกรรมความลับของรัฐ รวมถึงห้ามมิให้องค์กรหรือหน่วยงานทางการเมืองของต่างชาติทำกิจกรรมทางการเมืองในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ตลอดจนห้ามไม่ให้องค์กรหรือหน่วยงานทางการเมืองของฮ่องกงก่อตั้งความสัมพันธ์กับองค์กรการเมืองต่างชาติ

อย่างไรก็ตาม แม้ฮ่องกงจะกลับคืนสู่มาตุภูมิมานานกว่า 20 ปี แต่การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องยังคงไม่เป็นรูปเป็นร่าง สืบเนื่องจากการบ่อนทำลายและการขัดขวางของกลุ่มคนที่พยายามสร้างความวุ่นวายในฮ่องกงและประเทศจีน รวมถึงแรงสนับสนุนที่เป็นปรปักษ์จากภายนอก

เอกสารระบุว่า เมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ของฮ่องกงในปัจจุบัน ควรมีการดำเนินการในระดับรัฐเพื่อจัดทำและปรับปรุงระบบกฎหมายและกลไกลการบังคับใช้ในฮ่องกง เพื่อธำรงไว้ซึ่งความมั่นคงของชาติ และเปลี่ยนแปลงสถานะ “ไร้การป้องกัน” ที่มีมายาวนานในด้านความมั่นคงของประเทศ

เอกสารระบุว่าการดำเนินการในข้างต้นจะยกระดับความเข้มแข็งเชิงสถาบัน เพื่อปกป้องความมั่นคงของชาติในกิจการด้านรัฐธรรมนูญของประเทศจีนและกฎหมายพื้นฐานของฮ่องกง ขณะเดียวกันก็ยังเป็นการเสริมกำลังให้กับงานด้านการปกป้องความมั่นคงของประเทศ และรับประกันการเติบโตอย่างมั่นคงของหลักการ “หนึ่งประเทศ สองระบบ”

หวังอธิบายหลักการขั้นพื้นฐาน 5 ประการเพิ่มเติม ได้แก่ การยืนหยัดปกป้องความมั่นคงของประเทศ, การยึดมั่นในหลักการ “หนึ่งประเทศ สองระบบ” และปรับปรุงหลักการนี้ให้ดียิ่งขึ้น, การบริหารฮ่องกงอย่างสอดคล้องกับกฎหมาย, การต่อต้านการแทรกแซงจากภายนอกอย่างแน่วแน่ และการปกป้องสิทธิตามกฎหมายและผลประโยชน์ของประชาชนในฮ่องกงอย่างเป็นรูปธรรม

หวังระบุว่าร่างข้อมติประกอบไปด้วยบทนำ และ 7 หัวข้อดังต่อไปนี้

หัวข้อที่ 1 ระบุชัดว่าจีนจะดำเนินการตามหลัก “หนึ่งประเทศ สองระบบ” และหลักการ “ชาวฮ่องกงเป็นผู้บริหารฮ่องกง” และให้อิสรภาพการบริหารกิจการของตนแก่ฮ่องกงในระดับสูง อย่างแน่วแน่ สมบูรณ์ และตั้งมั่น พร้อมย้ำถึงการดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อจัดตั้งและปรับปรุงระบบกฎหมายและกลไกการบังคับใช้กฎหมายในฮ่องกง เพื่อปกป้องความมั่นคงของประเทศ รวมถึงป้องกัน หยุดยั้ง และให้บทลงโทษต่อกิจกรรมที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติตามหลักกฎหมาย

หัวข้อที่ 2 ระบุชัดเจนว่าจีนยึดมั่นต่อต้านการแทรกแซงกิจการของฮ่องกง ไม่ว่าจะมาจากแรงสนับสนุนจากภายนอกหรือจากต่างประเทศใดและในรูปแบบใดก็ตาม และจะดำเนินมาตรการตอบโต้ที่จำเป็น

หัวข้อที่ 3 ระบุว่าฮ่องกงมีภาระหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญในการปกป้องอธิปไตย ความเป็นเอกภาพ และบูรณภาพแห่งดินแดนของชาติ พร้อมย้ำว่าฮ่องกงต้องบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติตามที่กฎหมายพื้นฐานของฮ่องกงกำหนดไว้โดยเร็ว นอกจากนี้องค์กรบริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการของฮ่องกง ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการป้องกัน หยุดยั้ง และให้บทลงโทษต่อการกระทำที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ

หัวข้อที่ 4 ระบุว่า ฮ่องกงต้องจัดตั้งและปรับปรุงสถาบันและกลไกการบังคับใช้กฎหมายเพื่อปกป้องความมั่นคงของชาติ และหากมีความจำเป็น หน่วยงานความมั่นคงระดับประเทศที่เกี่ยวข้องของรัฐบาลประชาชนส่วนกลางจะจัดตั้งสำนักงานขึ้นในฮ่องกง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการพิทักษ์ความมั่นคงของชาติตามกฎหมาย

หัวข้อที่ 5 ระบุให้ผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกงรายงานการปฏิบัติหน้าที่ของฮ่องกงต่อรัฐบาลประชาชนส่วนกลางอย่างสม่ำเสมอ ในด้านปฏิบัติการปกป้องความมั่นคงของชาติ, การให้ความรู้ความเข้าใจด้านความมั่นคงของชาติ และการสั่งห้ามกระทำการใดๆ ที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ

หัวข้อที่ 6 ระบุคำจำกัดความตามรัฐธรรมนูญของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการถาวรสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน

(1) มอบหมายให้คณะกรรมการถาวรสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องว่าด้วยการจัดตั้งและปรับปรุงระบบกฎหมาย และกลไกการบังคับใช้กฎหมายในฮ่องกง เพื่อปกป้องความมั่นคงของชาติ และคณะกรรมการถาวรสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนสามารถปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจทางกฎหมายตามที่ได้รับมอบหมาย

(2) ระบุถึงภารกิจทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการถาวรสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนป้องกัน หยุดยั้ง และให้บทลงโทษต่อการกระทำใดก็ตามที่เกิดขึ้นในฮ่องกง ซึ่งเป็นการมุ่งแบ่งแยกดินแดน บ่อนทำลายอำนาจของรัฐ, จัดการและดำเนินการกิจกรรมก่อการร้าย รวมถึงพฤติกรรมอื่นๆ ที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศอย่างร้ายแรง รวมถึงกิจกรรมของแรงสนุบสนุนจากภายนอกหรือต่างประเทศในการแทรกแซงกิจการของฮ่องกง

(3) ระบุถึงวิธีการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องในฮ่องกง ของคณะกรรมการถาวรสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการถาวรสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนมีอำนาจตัดสินใจในการบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องลงในภาคผนวก 3 ของกฎหมายพื้นฐานของฮ่องกง (Annex III of the Basic Law) และฮ่องกงต้องประกาศใช้และปฏิบัติตามกฎหมายเหล่านั้น

หัวข้อที่ 7 ระบุว่ามตินี้จะเริ่มบังคับใช้ในวันที่มีการประกาศใช้

หลังประกาศมตินี้ คณะกรรมการถาวรสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนจะร่วมงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับฮ่องกงโดยเร็ว เพื่อปกป้องความมั่นคงของชาติ, จัดการกับปัญหาต่างๆ ที่เห็นได้ชัดในระบบความมั่นคงของชาติของฮ่องกง, เสริมสร้างการก่อตั้งสถาบันพิเศษ กลไกการบังคับใช้กฏหมาย และแรงผลักดันเพื่อการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้สามารถบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องในฮ่องกงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ที่มา : สำนักข่าวซินหัว

Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

จีนผลักดันกม.ความมั่นคงแห่งชาติ บังคับใช้ในฮ่องกง

เมื่อวันศุกร์ (22 พ.ค.) มีการยื่นร่างข้อมติว่าด้วยการจัดตั้งและปรับปรุงระบบกฎหมายและกลไกลการบังคับใช้กฎหมายสำหรับเขตบริหารพิเศษฮ่องกงของจีน (HKSAR) เพื่อปกป้องความมั่นคงของชาติ ต่อสภานิติบัญญัติของจีนเพื่อพิจารณา หวังเฉิน รองประธานคณะกรรมการถาวรสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน (Standing Committe of NPC) เป็นผู้อธิบายร่างข้อมติดังกล่าวต่อที่ประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน (NPC) ชุดที่ 13 ครั้งที่ 3...

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

สธ. จับมือ Airbnb สนับสนุนที่พักแก่บุคลากรด่านหน้าโควิด-19

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุข ร่วมมือกับ Airbnb จัดโครงการฟรอนท์ไลน์ สเตย์ สนับสนุนที่พักแก่บุคลากรด่านหน้าโควิด-19 นำร่องในเขต กทม. และ 13 จังหวัดกว่า 800 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งส่งผลให้บุคลากรทางการแพทย์มีที่พักที่ปลอดภัย ใกล้ที่ทำงาน เพิ่มความสะดวกในการเดินทางไปปฏิบัติงานในช่วงการประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และช่วยคลายความกังวลว่าอาจนำเชื้อไปให้คนในครอบครัว ขณะนี้มีที่พักร่วมโครงการแล้วกว่า 800...

เคาะเงินเยียวยานักกีฬา 5,000 บาท เริ่มจ่าย มิ.ย. นี้

ภายหลังจากที่คณะกรรมการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เห็นชอบแนวทางช่วยเหลือเพิ่มเติมกลุ่มนักกีฬา ให้มีสิทธิได้รับ เงินเยียวยา เช่นเดียวกับกลุ่มอาชีพอิสระ ล่าสุด กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยคณะกรรมการกีฬาอาชีพ ได้พิจารณางบประมาณจำนวนกว่า 182 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือกลุ่มกีฬาอาชีพ 13 ชนิด ได้แก่ แบดมินตัน, โบว์ลิ่ง, ฟุตบอล, กอล์ฟ, สนุกเกอร์, เทนนิส, ตะกร้อ, วอลเลย์บอล, บาสเกตบอล, เทเบิลเทนนิส,...

กสอ. ชูมาตรการฟื้นฟูหนุน 4 กลุ่มเป้าหมาย 90 วัน! ดีพร้อมทันที

นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เร่งดำเนินมาตรการฟื้นฟูอุตสาหกรรมไทยดีพร้อมทันที 90 วัน ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม โดยครอบคลุม 4 กลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ 1. ผู้ประกอบการและบุคลากรภาคอุตสาหกรรม เสริมองค์ความรู้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 2. ชุมชนและวิสาหกิจชุมชน โดยการพัฒนาชุมชน/วิสาหกิจชุมชนในท้องถิ่น เชื่อมโยงเทคโนโลยีกับการท่องเที่ยว 3. เกษตรกร  ธุรกิจเกษตร...

Related News

ความขัดแย้ง ‘จีน-สหรัฐ’ กรณีฮ่องกงซ้ำเติมโควิด-19 กดดันหุ้นร่วงทั่วโลก

ตลาดหุ้นเอเชียร่วงตามวอลล์สตรีทในเช้าวันนี้ นักลงทุนกังวลความขัดแย้งระหว่างสหรัฐ-จีน จะส่งผลกระทบต่อข้อตกลงการค้าในเฟสแรกที่เริ่มใช้ในปีนี้ ซ้ำเติมผลกระทบจากโควิด-19 ตลาดล่วงหน้าในตลาดหุ้นเอเชียลดลง ฮั่งเส็งฟิวเจอร์ ลดลง 1.59% นิเกอิฟิวเจอร์ลดลงเล็กน้อย เช่นเดียวกับตลาดหุ้น S&P/ASX 200 ออสเตรเลีย  ตลาดหุ้นทั่วโลกลดลง หลังจากที่จีนเตรียมออกกฎหมายความมั่นคงใหม่ที่ใช้ในฮ่องกง ซึ่งประธานาธิบดีโดนัลด์...

อู่ฮั่นปลดเจ้าหน้าที่ เหตุผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่ม 6 ราย

ทางการท้องถิ่นนครอู่ฮั่น เมืองเอกของมณฑลหูเป่ยทางตอนกลางของจีน รายงานการสั่งปลดเจ้าหน้าที่รัฐคนหนึ่งออกจากตำแหน่ง หลังอู่ฮั่นตรวจพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) เพิ่ม 6 ราย เมื่อไม่นานนี้ รายงานระบุว่า จางอวี่ซิน เลขาธิการและสมาชิกคณะกรรมการปฏิบัติงานถนนฉางชิงการแห่งพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำถนนฉางชิง ถูกปลดออกจากตำแหน่ง เนื่องจากการบริหารจัดการที่ไร้ประสิทธิภาพในการสกัดกั้นและควบคุมชุมชนซานหมิน ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของถนนฉางชิง ทั้งนี้...

จีนเตือนประชาชนป้องกันโควิด-19 หวั่นระบาดรอบ 2 หลังพบผู้ป่วยกลุ่มใหม่

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของจีนออกมาเตือนประชาชนให้รักษามาตรการป้องกันส่วนบุคคลอันมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) หลังพบผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน จีนได้ประกาศปลดล็อกดาวน์ในหลายเมือง หลังจากควบคุมการแพร่ระบาดได้ แต่รายงานการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนครั้งใหม่ เป็นสัญญาณเตือนว่ายังมีความเสี่ยงที่จะเกิดการระบาดครั้งใหม่ หมี่เฟิง โฆษกคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (NHC) ของจีน แถลงข่าวว่าจีนแผ่นดินใหญ่ตรวจพบผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่ได้รับการยืนยันผลรายใหม่ 14 รายในวันเสาร์ (9 พ.ค.) โดยเป็นการติดเชื้อภายในประเทศ 12 ราย กรณีการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนของผู้ป่วยในมณฑลจี๋หลินทางตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 11 ราย ถือเป็นเครื่องย้ำเตือนว่าประชาชนควรระมัดระวังและป้องกันตนเองอยู่เสมอ หมี่เรียกร้องประชาชนพยายามหลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มทางสังคม และขอคำแนะนำทางการแพทย์หรือเข้ารับการตรวจโรค...

จีนเตรียมเปิด ‘ห้าง-สถานที่สาธารณะ’ เต็มรูปแบบ ยังคุมเข้มมาตรการป้องกันโควิด-19

จีนเตรียมพร้อมที่จะเปิดสถานที่สาธารณะและสถานบันเทิง เพื่อให้บริการอย่างเต็มรูปแบบภายใต้การดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งนี้ แนวปฏิบัติดังกล่าวระบุว่า ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต โรงแรม ร้านอาหาร และสถานที่สาธารณะอื่นๆ จะได้รับอนุญาตให้กลับมาเปิดบริการอย่างเต็มรูปแบบอีกครั้ง ส่วนสถานที่กลางแจ้งต่างๆ อาทิ สวนสาธารณะ จุดชมวิว และสนามกีฬา...

ตามไปดู’วิถีชีวิตใหม่อู่ฮั่น’ หลังเปิดเมือง 1 เดือน เข้าสู่ภาวะปกติ

วิถีชีวิตของประชาชนในนครอู่ฮั่น ซึ่งเคยได้รับผลกระทบรุนแรงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือโควิด-19 เริ่มกลับสู่ภาวะปกติอีกครั้ง หลังทางการประกาศยกเลิกคำสั่งปิดเมืองเมื่อ 1 เดือนที่ผ่านมา แต่ก็ตามมาด้วยวิถีชีวิตใหม่ เมื่อยามเช้ามาเยือน หยางจิง ชาวเมืองอู่ฮั่นวัย 20 กว่าปี นั่งรถไฟใต้ดินเพื่อไปยังร้านขายอาหารเช้าซึ่งอยู่ห่างจากบ้านของเขาราว 7 กิโลเมตร หยางเพลิดเพลินกับการกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อวัวแล่บาง พร้อมเลือกซื้อซาลาเปาทอดยัดไส้อีก 5...