“Airbnb” ลุยเที่ยวเมืองรอง เชื่อมชุมชนสู่ตลาดโลก

Technology "Airbnb" ลุยเที่ยวเมืองรอง เชื่อมชุมชนสู่ตลาดโลก

“Airbnb” จัดแผนโปรโมทเมืองรอง ลุย”บุรีรัมย์” รับแข่ง Motor GP หวังเพิ่มรายได้ให้ชุมชน จับมือทุกภาคส่วน รับยุคดิจิทัล ย้ำแม้อินเตอร์เน็ตเข้าถึง แต่ต้องหารายได้จากโลกออนไลน์ได้ด้วย

เนื่องจากที่ผ่านมาประเทศไทยได้รับความนิยมจากนักเดินทางทั่วโลก ทำให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีอัตราการเติบโตและมีแนวโน้มขยายตัวมากขึ้นในอนาคต ซึ่งเป็นหนึ่งกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ Airbnb แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวระดับโลกมีจึงมีความต้องการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่ที่นอกเหนือจากเมืองใหญ่หรือแหล่งท่องเที่ยวหลัก

โดย Airbnb ได้จัดงานเสวนาในหัวข้อ “การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนกับ Airbnb: นอกเหนือจากเมืองใหญ่” เพื่อให้สอดคล้องกับ ‘วันท่องเที่ยวโลก’ (World Tourism Day) ซึ่งเป็นวันที่ 27 กันยายนของทุกปี โดยมุ่งเน้นในเรื่องการใช้ของเทคโนโลยีให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกได้รู้จักเมืองท่องเที่ยวไทยที่น่าสนใจและกำลังมีการเติบโต รวมทั้งยังช่วยสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นและผลักดันให้มีกิจการด้านการท่องเที่ยวเป็นของตนเอง 

นายสิรภพ ดวงสอดศรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ระบุว่า ส่วนตัวมองว่าการท่องเที่ยวชุมชนและการท่องเที่ยวเมืองรองเป็นเรื่องที่สนับสนุนให้เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เชื่อว่าการเสวนกันครั้งนี้ จะสามารถทำให้ทราบถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย

นางสาวมิช โกห์ หัวหน้าฝ่ายนโยบายสาธารณะภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Airbnb ระบุว่า ประเทศไทยถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีความก้าวหน้าและเป็นหนึ่งในแนวหน้าในด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคนี้และการท่องเที่ยวมีส่วนในการส่งเสริมเศรษฐกิจและในปีที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 21 ของ GDP ประเทศไทย

การท่องเที่ยวเป็นอีกหนึ่งตัวแปรที่จะทำให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและถือว่ามาตรฐานในการท่องเที่ยวของประเทศไทยสูงกว่ามาตรฐานในระดับโลก

หากมองย้อนไปในเรื่องของนโยบายใน “การท่องเที่ยวเมืองรอง” ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ เป็นโครงการที่น่าสนใจและถือว่าเป็นนโยบายที่ดีในการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน รวมถึงนโยบายของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีทั้งการสนับสนุนในส่วนของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

Airbnb มีความต้องการที่จะสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ซึ่งแพลตฟอร์มของ Airbnb ทำให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกเข้าถึงผู้คนมากมายและครอบครัวต่าง ๆ ในประเทศไทย รวมถึงวัฒนธรรมอันสวยงามของประเทศไทย ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาเรื่องนี้

“หนึ่งในแคมเปญที่มีการได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวมากในประเทศไทย คือ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีความน่าสนใจทางวัฒนธรรมที่จะสื่อให้กับชาวโลกมากยิ่งขึ้น ส่วนตัวได้มีโอกาสไปท่องเที่ยวที่จังหวัดบุรีรัมย์เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมาและได้พักกับหนึ่งในคนไทยที่แสดงความอ่อนโยนและจริงใจผ่านอาหารและการต้อนรับอย่างอบอุ่นทุกครั้งที่กลับมา แม้ในช่วงนั้นจะไม่สามารถสื่อสารกันด้วยภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยได้แต่ก็ทำให้การท่องเที่ยวทั้งนั้นประทับใจมาก”

จึงมีการส่งเสริมบุรีรัมย์ให้มีการเติบโตของที่พักมากยิ่งขึ้น โดยจุดเริ่มต้นของโครงการนี้เริ่มต้นจากเมื่อ 1 ปีที่ผ่านมาซึ่งได้มีการจับมือร่วมกับผู้ให้บริการด้านที่พัก B-STAY ซึ่งในเรื่องนี้จะมีการแข่งขันมอเตอร์จีพีดังนั้นจึงเป็นหนึ่งในโอกาสที่ดีที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักในสายตาโลกมากยิ่งขึ้น

จังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดเดียวมีผู้ให้บริการที่พักเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 360 ซึ่งไตรมาสที่ 3 ที่ผ่านมาขึ้นมาอยู่ในอันดับที่ 7 ในสถานที่ที่คนอยากไปมากที่สุด

มีอัตราเพิ่มขึ้นในการจองที่พักถึงร้อยละ 357 ในการแข่งขัน “มอเตอร์จีพี” ในจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งจะได้ต้อนรับแขกมากกว่า 430 คน จากมากกว่า 100 เมืองทั่วโลกซึ่งเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 96 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

ในอนาคต Airbnb มีความตั้งใจที่จะทำการประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ให้ก้าวไปสู่ระดับโลกและก้าวไปอย่างจังหวัดอื่น ๆ อาทิ จังหวัดสระบุรี ขณะเดียวกันพบว่าจังหวัดในภาคใต้ก็มีความน่าสนใจไม่ต่างไปจากจังหวัดในประเทศไทยตอนบน ในอนาคตจะมีการพัฒนาแผนการตลาดในจังหวัดทางภาคใต้เพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

นายสุเทพ เกื้อสังข์ รองผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ระบุว่า ปกติแล้วประเทศไทยจะคุ้นชินกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเดียวกัน การท่องเที่ยวถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักในการสร้างรายได้ให้กับภาครัฐและมีการเติบโตเพิ่มมากยิ่งขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

หากเราแบ่งการท่องเที่ยวออกเป็น 2 ฝั่ง นั่นคือ ฝั่งการตลาด และฝั่งผู้ให้บริการ การทำให้ทั้งสองฝั่งสมดุลกันจึงเป็นเรื่องที่ท้าทาย ดังนั้น การกระทำต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนจะต้องเริ่มจากฐานรากของประเทศ คือ ชุมชนในท้องถิ่น และเพื่อชุมชนท้องถิ่นสามารถตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติก็จะสามารถต่อยอดไปสู่ระดับที่จัดขึ้นได้มากยิ่งขึ้น

นางสาวชมพู มฤศโชค ผู้อำนวยการ กองการสาธารณะสนเทศการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ระบุว่า ในระยะเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมาหากสังเกตพฤติกรรมการท่องเที่ยวของประชาชนในประเทศจะพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและนักท่องเที่ยวมีการตัดสินใจที่รวดเร็วและเปลี่ยนแปลงบ่อยมาก รวมทั้ง มีการใช้สื่อดิจิทัลเข้ามามีส่วนในการตัดสินใจเพิ่มมากยิ่งขึ้น ภาครัฐจึงจำเป็นที่จะต้องปรับตัวให้ทันต่อความนิยมในระดับโลกอยู่เสมอ

“การท่องเที่ยวด้วยตนเอง” เติบโตมากยิ่งขึ้นกว่าในอดีต เทคโนโลยีและแพลตฟอร์มต่าง ๆ ในโลกดิจิทัลมีส่วนทำให้การท่องเที่ยวง่ายขึ้น

ความท้าทายหนึ่งที่ ททท. ต้องทำให้สำเร็จ คือ การทำอย่างไรให้นักท่องเที่ยวทั่วโลก เมื่อต้องการที่จะท่องเที่ยวจะนึกถึงประเทศไทยเป็นที่แรก

ขณะเดียวกันเมื่อท่องเที่ยวเสร็จแล้วทำอย่างไรให้นักท่องเที่ยวเหล่านั้นส่งต่อความประทับใจไปสู่โลกออนไลน์ เพราะ ททท. ไม่ได้ทำหน้าที่ในการขายที่พักหรือขายตั๋วเครื่องบิน แต่มีหน้าที่ในการเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวให้กับคนไทยและสร้างความสุขและความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่มายังประเทศไทย

ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) ระบุว่า เมื่อพูดถึงโลกดิจิทัล คนไทยถามว่าคำหนึ่งที่เข้ามามีส่วนในโลกปัจจุบันมากที่สุด คือ Digital disruption ซึ่งที่ผ่านมามีข่าวใหญ่ในการล้มละลายของสายการบินที่เก่าแก่แห่งหนึ่งในระดับโลก ขณะเดียวกันโทรศัพท์มือถือเข้ามามีส่วนทำให้การท่องเที่ยวง่ายมากยิ่งขึ้น

คำถาม คือ ประเทศไทยมีความพร้อมมากน้อยเพียงใดในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในยุคดิจิทัล ซึ่งหนึ่งในนั้น คือ การเปลี่ยนตรรกะ รวมถึงความคิดที่จะมีความเข้าใจในโลกดิจิทัลและการทำการตลาดดิจิทัลอย่างไร

การนำที่พักของเราไปอยู่บนโลกออนไลน์ให้ระดับโลกรับรู้ได้อย่างไร หากสามารถสนับสนุนให้คนไทยสามารถที่จะพัฒนาสิ่งเหล่านี้ได้จะถือว่าเป็นอีกหนึ่งส่วนที่ทำให้สร้างรายได้ให้กับประเทศไทย

นายขรรค์ชัย อาราม รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ศิวะ บาร์ณา จำกัด องค์กรที่บริหารจัดการโครงการบริการที่พัก B-STAY บุรีรัมย์ ระบุว่า โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ว่าดำเนินการมาแล้วในระยะเวลาประมาณ 2 ปี และสนับสนุนในภาคชุมชน ซึ่งความสามารถในการสร้างรายได้จากโลกออนไลน์ถือว่าแตกต่างกันเป็นอย่างมาก ดังนั้น จึงมีการทำโครงการเพื่อที่จะสนับสนุนให้ชาวบ้านใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนในการสร้างรายได้มากยิ่งขึ้น

“ส่วนตัวจากประสบการณ์การให้บริการผ่าน แพลตฟอร์ม Airbnb พบว่ามีการรีวิวว่ายังไงที่ทำของเรามีการเก็บกวาดเรียบร้อย ดังนั้น ผมจึงมีความเชื่อว่าคนในจังหวัดบุรีรัมย์ชื่นชอบการชื่นชมและเป็นคนที่เสียหน้าไม่ได้ จึงเป็นที่มาของโครงการนี้”

การทำให้ชาวบ้านตระหนักถึงสิ่งที่จะสร้างรายได้ให้กับพวกเขาจากโลกออนไลน์ คือ การทำให้พวกเขาเห็นภาพตรงหน้าว่ามันสามารถสร้างรายได้ให้กับพวกเขาได้อย่างไร

และการทำให้ชาวบ้านมีรู้ว่าการท่องเที่ยวในยุคใหม่ไม่จำเป็นต้องเป็นแหล่งที่คนเยอะแต่มีวัฒนธรรมที่โดดเด่นในการดึงดูดคนมากกว่า

“ขณะเดียวกันการเข้ามาของบริษัทใหญ่ๆไม่ได้แปลว่าเราจำเป็นที่จะต้องออกมาโวยวายแต่ถ้าหากเรามีของที่โดดเด่นและแตกต่างจากคนอื่นจริงๆบริษัทใหญ่ก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาแย่งพื้นที่ท่องเที่ยวของเราได้” นายขรรค์ชัย กล่าว

ทั้งนี้ นางสาวมิช โกห์ กล่าวทิ้งท้ายว่า การท่องเที่ยวในโลกดิจิทัลถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เข้ามามีส่วนในการสร้างรายได้และมีส่วนในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาการท่องเที่ยวด้วยตนเองถือว่าเติบโตมากยิ่งขึ้นและการเข้ามาของสื่อสังคมออนไลน์ทำให้การท่องเที่ยวแบบนี้เป็นที่นิยมมากยิ่งขึ้น

จากการสำรวจพบว่านอกเหนือจากหัวเมืองใหญ่แล้วนักท่องเที่ยวจึงต้องการที่จะไปท่องเที่ยวยังเมืองรองอื่น ๆ ด้วย ดังนั้น การทำให้ผู้คนในท้องถิ่นสามารถที่จะเข้าใจเทคโนโลยีและการทำให้ที่พักและวัฒนธรรมท้องถิ่นเหล่านั้นเป็นที่รู้จักมากขึ้นในระดับโลกสามารถทำได้อย่างไร

การทำงานส่วนมากของ Airbnb มีการทำงานร่วมกับภาคชุมชนมากเพื่อสร้างการรับรู้และสร้างความรู้ให้กับชุมชนเหล่านั้นกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น

นพฤทธิ์ กมลสุวรรณhttps://businesstoday.co/author/noparit/
ผู้ประกาศข่าว / ผู้สื่อข่าว Money2Know , Business Today Thai
Advertisement

เปิดตัว(ร่าง)แผนแม่บทไซเบอร์ ระยะ 10 ปี เน้นรับมือภัยไซเบอร์

สดร. เปิดตัว(ร่าง) แผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล ระยะ 5 ปีและ 10 ปี สาระสำคัญ เน้นสนับสนุนการรับมือภัยไซเบอร์ และขยายการสื่อสารไปพื้นที่ชายขอบ นางสาวพลอยระวี เกริกพันธ์กุล ผู้อำนวยการกองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดร.) ระบุว่า นโยบายของรัฐบาลต้องการให้ขับเคลื่อนประเทศไทยไปเป็น ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งการที่จะขับเคลื่อนไปยังจุดดังกล่าวก็จะเป็นที่จะต้องอาศัยการมีโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีที่ดี "โดย สดช. จำเป็นที่จะต้องส่งเสริมให้เกิดขึ้น คือ การส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐาน...

ยุ่งตายห่ะ..งบประมาณ 2563

กระบวนการยกระดับสถานะร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 วงเงิน 3.2 ล้านล้านบาท ไปสู่ความเป็นพระราชบัญญัติที่มีผลบังคับใช้โดยสมบูรณ์ ที่หวุดหวิดจะเรียบร้อยโรงเรียนลุงตู่อยู่รอมร่อ แต่ต้องกลับตาลปัตรมาอยู่ในภาวะ”ยุ่งตายห่ะ” และมีความสุ่มเสี่ยงขั้นวิกฤตที่จะต้องแท้ง...เป็นโมฆะอย่างน่าเศร้าสลด ต้นสายปลายเหตุของเรื่องราวความยุ่งตายห่ะของร่างพ.ร.บ.งบประมาณ2563 ถูกโหมกระพือให้ปะทุขึ้นโดยนายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ อดีตสส.พัทลุง และรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งดูแลรับผิดชอบพื้นที่ภาคใต้ นายนิพิฏฐ์ ระบุว่าในการลงมติรับร่างพ.ร.บ.งบประมาณ 2563 วาระ 2 และ 3 น่าจะมีการ”เสียบบัตรลงคะแนนแทนกัน” ของ สส.พรรคภูมิใจไทย เนื่องจาก...

สายการบิน-โรงแรมจีน ส่อกระทบหนัก ยอดตายไวรัสเพิ่ม อู๋ฮั่นระงับขนส่งสาธารณะ

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและสันทนาการของจีน มีแนวโน้มได้รับผลกระทบหนักสุด หากการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ยืดเยื้อยาวนาน หลังยอดผู้เสียชีวิต-ติดเชื้อเพิ่ม ขณะอู๋ฮั่นสั่งระงับบริการขนส่งสาธารณะชั่วคราวในเมือง ตั้งแต่ 10 โมงเช้าวันนี้ พร้อมยกเลิกเที่ยวบิน-รถไฟออกจากเมือง ด้านองค์การอนามัยโลกหารือเพิ่มเติมวันนี้ก่อนออกคำแนะนำ สาธารณสุขจีน เปิดเผยตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ที่มีการแพร่ระบาดในเมืองอู่ฮั่น เพิ่มเป็น 17 คน นับเป็นการปรับตัวเลขเพิ่มอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ขณะที่พบผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 544 คน สำหรับสถานการณ์ในต่างประเทศนั้น ไทยยืนยันผู้ติดเชื้อ 4 ราย ไต้หวัน...

3 ยาชูกำลังปลุกตลาดคอนโดฯ 2020 คึกคักอีกครั้ง

ผลพวงจากมาตรการรัฐที่ทยอยมาต่อเนื่อง บวกกับภาวะเศรษฐกิจและการปรับตัวของผู้บริโภค ส่งผลให้ภาพรวมธุรกิจของอสังหาริมทรัพย์ปีที่แล้วซบเซา แต่ปีหนูทองนี้ กูรูด้านอสังหาฯเชื่อว่าปี 2020 ตลาดคอนโดมิเนียมจะฟื้นอีกครั้ง สำหรับปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ตลาดพลิกฟื้น อลิวัสสา พัฒนถาบุตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยในงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “มัลเบอร์รี่ โกรฟ...

บล.ทรีนีตี้ แนะลงทุนหุ้นรพ. ส่วนท่องเที่ยวรอซื้อหลัง WHO คุมไวรัสโคโรน่าสำเร็จ

บล.ทรีนีตี้ชี้ ไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ กระทบหุ้นท่องเที่ยว เหตุนักท่องเที่ยวช่วงตรุษจีนลดลง แนะรอซื้อหลัง WHO ประกาศคุมโรคได้

“พรเทพ พรประภา” ห่วงเศรษฐกิจไทยซึมยาวหนักกว่าวิกฤตต้มยำกุ้ง

สยามกลการ แนะภาคการเกษตรไทยชี้ต้องพัฒนาหนีคู่แข่งที่เร่งเครื่องตามไทย ล่าสุดคิกออฟ สยามคันทรีคลับ พัทยา โรลลิ่งฮิลส์ หวังทำรายได้ 260 ล้านบาทใน 1 ปี พร้อมแย้มแผนลงทุน ออฟฟิส บิลดิ้ง ย่านปทุมวัน ดร.พรเทพ พรประภา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สยามกลการ จำกัด เปิดเผยว่า สถานการณ์เศรษฐกิจในช่วง 2-3 ปีนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับวิกฤตเศรษฐกิจปี...

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

- Advertisment -

หลักสูตรเดียวในประเทศไทย

Business​ Today​ Academy
หลักสูตรการสร้างระบบคิด “เชิงนวัตกรรม”
หลักสูตรเดียวที่จะเปลี่ยน “ไอเดีย” เป็น “นวัตกรรมทำเงิน”
กรอกรายละเอียดเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม