เปิดประวัติ 7 ผู้ทรงคุณวุฒิ “กรรมการไซเบอร์”

Cover Story เปิดประวัติ 7 ผู้ทรงคุณวุฒิ "กรรมการไซเบอร์"

หลังจากการนัดประชุม คณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (กมช.) เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้เป็นประธานการประชุม

แผนผังคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (กมช.) หรือ National Cyber Security Committee NCSC

สำหรับคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (กมช.) หรือ National Cyber Security Committee NCSC ประกอบไปด้วย นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ , กรรมการโดยตำแหน่ง ได้แก่ รมว.กลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงยุติธรรม ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ และ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่เกิน 7 คน เป็นผู้กำหนดนโยบายและแผนงาน

ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ได้อนุมัติแต่งตั้ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน กมช. จำนวน 7 คน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของ คณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (กมช.) หรือ National Cyber Security Committee NCSC 7 คน เป็นผู้กำหนดนโยบายและแผนงาน

1. ปริญญา หอมเอนก ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

สำหรับ ปริญญา หอมเอนก เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 20 ปี ทั้งประสบการณ์ด้านที่ปรึกษาและด้านฝึกอบรม ในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้บุกเบิกรุ่นแรก ๆ ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศในประเทศไทยและภูมิภาคเอเซียแปซิฟิค

โดยเป็นผู้ก่อตั้ง บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด (ACIS, www.acisonline.net) เป็นศูนย์ฝึกอบรมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัยข้อมูลแห่งแรกของประเทศไทย และให้บริการที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยข้อมูล และ ผู้ร่วมก่อตั้ง สมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (Thailand Information Security Association: TISAwww.tisa.or.th) เพื่อส่งเสริมและสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ

2. พล.ท. มโน นุชเกษม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

พลโท มโน นุชเกษม เคยดำรงตำแหน่ง กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม(ทสอ. กห.) ระหว่าง 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2562 โดยมี
ศูนย์ไซเบอร์ ทสอ. กห. เป็นหนึ่งในหน่วยงานภายใต้สังกัด ซึ่งศูนย์ดังกล่าว มีหน้าที่ พิจารณา เสนอความเห็น วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และดำเนินการเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านไซเบอร์ นำนโยบายด้านไซเบอร์ระดับรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติ สนับสนุนภารกิจด้านไซเบอร์เพื่อความมั่นคงของประเทศ ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ

ขณะเดียวกันมีรายงานเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 พลโท มโน ได้รับแต่งการตั้งเป็น คณะที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล อีกด้วย

3. พ.ต.อ. ญาณพล ยั่งยืน ด้านวิศวกรรมศาสตร์

พันตำรวจเอก ญาณพล ยั่งยืน เป็น นักเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่น 28 รุ่นเดียวกับ พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี อดีค ผบ.คร. ในสมัยของ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรี เคยเป็นกรรมการและคณะทำงาน โครงการระบบตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ ( AFIS) , กรรมการและคณะทำงาน โครงการจัดเก็บและเรียกใช้ข้อมูลอาชญากรรม (ประวัติและวิธีการของกระทำผิด) (CDOS) , ผู้ออกแบบและพัฒนาโปรแกรม ระบบมือปืนรับจ้าง ,ระบบข้อมูลบุคคลในท้องถิ่น ระบบรถหายและรบบเงินเดือน ของกองทะเบียนประวัติอาชญากร , ตำราจทางหลวง และศูนย์ข้อมูลข้อสนเทศ

นอกจากนี้ พ.ต.อ. ญาณพล ยังเป็นนายกสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย ตั้งแต่ปี 2548 – 2554(เว้นปี 2550 – 2551) และอดีตกรรมการสมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย , อดีคคณะอนุกรรมการร่างกฎหมายอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ และ อดีตคณะอนุกรรมการกำหนดนโยบายอินเทอร์เน็ตสำหรับประเทศไทย อีกด้วย

4. ไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ ด้านกฎหมาย

ไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ เป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านกฏหมายไซเบอร์ และเคยวิพากษ์ วิจารณ์ หลายครั้งเกี่ยวกับ ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฏหมายบนโลไซเบอร์ ไม่ว่าจะเป็น ความเป็นส่วนตัวของประชาชนใน ร่าง พ.ร.บ.ไซเบอร์ เมื่อปี 2561 หรือแม้กระทั่งการให้ความเห็นในกรณีที่ผู้ประกอบการให้ใช้ Free Wi-fi โดยไม่เก็บข้อมูลผู้ใช้ เมื่อปี 2562 อีกด้วย

5. วิเชฐ ตันติวานิช ด้านการเงิน

วิเชฐ ตันติวานิช อดีตรองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ และอดีตผู้บริหาร Money Channel หนึ่งในมือบริหารที่หลายบริษัทจับตามอง ทั้งเป็นประธานกรรมการ ไทยแอร์เอเชีย , บมจ.ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง และอีกหลายบริษัท โดย สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ปริญญาโท สาขาการบริหารธุรกิจ ที่มหาวิทยาลัยฮาร์ตฟอร์ด รัฐคอนเนตทิคัต สหรัฐอเมริกา

6. บดินทร์ ทรัพย์สมบูรณ์ ด้านสาธารณสุข

บดินทร์ ทรัพย์สมบูรณ์ เป็นอาจารย์ประจำ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จบการศึกษาในระดับปริญญาเอก ที่ มหาวิทยาลัยเมืองพิตต์สเบิร์ก รัฐเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา

7. ปณิธาน วัฒนายากร ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

รศ.ปณิธาน วัฒนายากร เป็นอดีตที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) , ที่ปรึกษาและกรรมการคณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา , กรรมการในคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง , อาจารย์จากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และยังเคยดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

รศ.ปณิธาน เชี่ยวชาญการเมืองเปรียบเทียบ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และความมั่นคงศึกษา เป็นที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแก่รัฐบาลหลายสมัย ตั้งแต่สมัย รัฐบาลนายชวน หลีกภัย , นายทักษิณ ชินวัตร , พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ และ เป็นหนึ่งในผู้มีส่วนร่วมในการร่างพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้องกับ ปณิธาน วัฒนายากร

นพฤทธิ์ กมลสุวรรณhttps://businesstoday.co/author/noparit/
ผู้ประกาศข่าว / ผู้สื่อข่าว Money2Know , Business Today Thai
Advertisement

ประเมินส่งออกไทย หลังสหรัฐฯ- จีน บรรลุข้อตกลงการค้า เฟส 1

นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.)  ระบุว่าการลงนามข้อตกลงเศรษฐกิจการค้าระยะแรกระหว่างสหรัฐฯ และจีน นับเป็นข่าวดีต่อประเทศไทย เนื่องจากเป็นสัญญาณบวกชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีสัญญาณบวกจากการที่สหรัฐฯ ปรับลดภาษีสินค้าสหรัฐฯ กลุ่ม 1.2 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ เหลืออัตรา 7.5% (จากเดิม 15%) และชะลอการเก็บภาษีสหรัฐฯ เพิ่มเติม สหรัฐฯ การปรับสถานะประเทศจีนด้านค่าเงินให้ดีขึ้น โดยยกเลิกการขึ้นบัญชีดำจีนในฐานะประเทศบิดเบือนค่าเงิน (US currency manipulator...

“พุทธิพงษ์” หนุน “CAT-TOT” ร่วมประมูล 5G เร่งสร้างโครงข่าย พร้อมเป็นกลไกรองรับการลงทุน

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอีเอส มีนโยบายที่มุ่งเน้นให้สองหน่วยงานภายใต้สังกัด คือ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) ต้องเข้าร่วมประมูลโครงข่าย 5G ที่สำนักงาน กสทช. จะนำออกประมูล...

สรรพากรเปิด Blockchain คืนแวตนักท่องเที่ยวต่างชาติ

สรรพากรเปิดตัวบล็อกเชน คืนแวตนักท่องเที่ยวผ่านแอปภายใน Click เดียว ตลอด 24 ชั่วโมง กรมสรรพากรพร้อมกรมศุลกากร สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นต้น) เปิดตัวและนำระบบเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) มาใช้ให้บริการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยวผ่าน Mobile...

โรงงานน้ำตาลทรายโอด ภัยแล้งฉุดผลผลิตลด ดันต้นทุนการผลิตต่อหน่วยพุ่ง

ผู้ประกอบการโรงงานน้ำตาลทราย สะท้อนภาพรวมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายไทยรอบปี 62/63 ไม่สดใส หลังประเมินอ้อยเข้าหีบปีนี้หดเหลือต่ำกว่า 100 ล้านตัน ปริมาณอ้อย ลดลงกว่า 30% เมื่อเทียบกับอ้อยเข้าหีบปีก่อน จากสภาพปัญหาภัยแล้งรุนแรง ฉุดคุณภาพผลผลิตอ้อยต่ำ ดันต้นทุนการผลิตเฉลี่ยต่อหน่วยพุ่ง ต้องรอลุ้นว่าราคาน้ำตาลในตลาดโลกจะฟื้นตัวหรือไม่ หากราคาน้ำมันขึ้น สิริวุทธิ์ เสียมภักดี รองประธานคณะกรรมการบริหารบริษัท ไทยชูการ์...

Pomelo ตั้ง Anders Heikenfeldt อดีตหัวหอก H&M นั่งผู้บริหารค้าปลีก

Pomelo แบรนด์แฟชั่นออนไลน์ ประกาศแต่งตั้งนาย Anders Heikenfeldt เป็น Chief Retail Officer เพื่อขยายตลาดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นาย Anders จะรับผิดชอบส่วนฝ่ายร้านค้าปลีก โดยจะพัฒนากลยุทธ์ธุรกิจแบบ Omnichannel รวมทั้งเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าในการเลือกซื้อสินค้าได้อย่างสะดวก ราบรื่น ทั้งจากที่ร้านสาขาและผ่านทางออนไลน์

‘ไอบีเอ็ม ประเทศไทย’ ตั้งเป้าผลักดันไทยเป็นฮับอินโดไชน่า

เมื่อทุกอุตสาหกรรมโดน Disruption แต่วันนี้เป็นจุดที่หลายองค์กรเริ่มยอมรับกับ Disruption แล้ว ไอบีเอ็ม ประเทศไทย ตั้งเป้าเข้าไปช่วยอุตสาหกรรมในประเทศไทยให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้า สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ไอบีเอ็ม อยู่ในประเทศไทยมา 67 ปี จาก 108 ปีของบริษัท ที่ผ่านการปรับเปลี่ยนมาหลายครั้ง และเป็นไม่กี่บริษัทในโลกที่อยู่มาเกิน...

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

- Advertisment -

หลักสูตรเดียวในประเทศไทย

Business​ Today​ Academy
หลักสูตรการสร้างระบบคิด “เชิงนวัตกรรม”
หลักสูตรเดียวที่จะเปลี่ยน “ไอเดีย” เป็น “นวัตกรรมทำเงิน”
กรอกรายละเอียดเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม