Home Money2know Stock Market ก.ล.ต. ลงโทษทางแพ่งกับผู้กระทำความผิด 3 ราย กรณีอาศัยข้อมูลภายในซื้อหุ้น TRUBB

ก.ล.ต. ลงโทษทางแพ่งกับผู้กระทำความผิด 3 ราย กรณีอาศัยข้อมูลภายในซื้อหุ้น TRUBB

ก.ล.ต. เปิดเผยการดำเนินคดีด้วยมาตรการลงโทษทางแพ่งกับผู้กระทำความผิดรวม 3 ราย ได้แก่ นางสาวปัญจมา  เธียรวิวรรธน์ นายอรรถวิท เธียรวิวรรธน์ และนางทิพวรรณ สุธาทิพย์กุล กรณีใช้ข้อมูลภายในซื้อหุ้นบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์ คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (TRUBB)โดยเรียกให้ชำระค่าปรับทางแพ่ง รวมจำนวน 4,598,967.29  บาท และกำหนดระยะเวลาห้ามบุคคลทั้งสามเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร

- Advertisement -

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่าผู้กระทำความผิด 3 ราย ได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในเกี่ยวกับผลประกอบการของ TRUBB ในช่วงต้นปี 2560 ที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยงบการเงินไตรมาส 1 มีกำไร 109 ล้านบาท เทียบกับไตรมาสก่อนหน้าที่ขาดทุน 30.45 ล้านบาท และเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่กำไร 15.72 ล้านบาท เพื่อซื้อหุ้น TRUBB ก่อนที่ข้อมูลดังกล่าวจะถูกเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(1) นางสาวปัญจมา ขณะเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการของบริษัทย่อยของ TRUBB ซึ่งรู้ข้อมูลเกี่ยวกับผลประกอบการดังกล่าวของ TRUBB รวมถึงบริษัทย่อยที่ดีขึ้นในช่วงไตรมาสเดียวกัน จากการปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในดังกล่าว ได้ซื้อหุ้น TRUBB ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเอง ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 26 เมษายน 2560 จำนวน 647,500 หุ้น

(2) นายอรรถวิท ซึ่งเป็นพี่ชายนางสาวปัญจมา เชื่อได้ว่าได้ล่วงรู้ข้อมูลภายในดังกล่าวจากนางสาวปัญจมา ได้ซื้อหุ้น TRUBB ผิดไปจากปกติวิสัยของตน ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเอง ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม – 5 พฤษภาคม 2560 จำนวน 4,757,300 หุ้น

และ (3) นางทิพวรรณ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ TRUBB และเป็นมารดาและภรรยาของกรรมการและผู้บริหาร TRUBB เชื่อได้ว่าได้ล่วงรู้ข้อมูลภายในดังกล่าว ได้ซื้อหุ้น TRUBB ผิดไปจากปกติวิสัยของตน ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเอง ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 จำนวน 4,000,000 หุ้น

โดยบุคคลทั้งสามได้ขายหุ้น TRUBB และได้กำไรจากการขาย ภายหลังจากที่ผลประกอบการถูกเปิดเผยต่อสาธารณชนในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560

การกระทำของผู้กระทำความผิดทั้ง 3 รายดังกล่าว เป็นการซื้อขายหลักทรัพย์โดยเป็นบุคคลซึ่งรู้หรือครอบครองข้อมูลภายในตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ที่แก้ไขโดยฉบับที่ 5* สำหรับนางสาวปัญจมา ตามมาตรา 242(1) ประกอบมาตรา 243(3) นายอรรถวิท ตามมาตรา 242(1) ประกอบมาตรา 244(4) และนางทิพวรรณ ตามมาตรา 242(1) ประกอบมาตรา 244(1)(3)(5) นอกจากนี้ นางสาวปัญจมา ได้เปิดเผยข้อมูลภายในข้างต้นแก่นายอรรถวิทโดยรู้ว่านายอรรถวิทจะนำข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์ในการซื้อหุ้น TRUBB อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 242(2) โดยการกระทำผิดของทั้ง 3 รายมีบทกำหนดโทษตามมาตรา 296 และมาตรา 296/2 แห่ง พ.ร.บ. ฉบับดังกล่าว

คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่ง (ค.ม.พ.) มีมติให้ ก.ล.ต. นำมาตรการลงโทษทางแพ่งมาใช้บังคับกับนางสาวปัญจมา นายอรรถวิท และนางทิพวรรณ โดยให้ชำระเงินค่าปรับทางแพ่ง ส่งคืนผลประโยชน์ที่ได้รับจากการกระทำความผิด และชดใช้ค่าใช้จ่ายเนื่องจากการตรวจสอบการกระทำความผิดให้แก่ ก.ล.ต. สำหรับนางสาวปัญจมารวมเป็นเงิน 1,310,456.33 บาท นายอรรถวิท รวมเป็นเงิน 1,716,669.63 บาท และนางทิพวรรณ รวมเป็นเงิน 1,571,841.33 บาท

ค.ม.พ. ได้กำหนดระยะเวลาห้ามผู้กระทำความผิดทั้ง 3 ราย เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือบริษัทหลักทรัพย์ สำหรับนางสาวปัญจมา เป็นเวลา 24 เดือน สำหรับนายอรรถวิท และนางทิพวรรณ รายละ 12 เดือน โดยจะมีผลนับตั้งแต่วันที่ผู้กระทำความผิดลงนามในบันทึกการยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่ง หากไม่ยินยอม ก.ล.ต. จะมีหนังสือขอให้พนักงานอัยการดำเนินการฟ้องคดีต่อศาลแพ่ง เพื่อขอให้ชำระค่าปรับทางแพ่งตามอัตราสูงสุดที่กฎหมายกำหนด ส่งคืนผลประโยชน์ที่ได้รับจากการกระทำความผิด และชดใช้ค่าใช้จ่ายเนื่องจากการตรวจสอบการกระทำความผิดให้แก่ ก.ล.ต.

รวมทั้งขอให้ศาลแพ่งกำหนดระยะเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นเวลา 5 ปี และกำหนดระยะเวลาห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือบริษัทหลักทรัพย์เป็นเวลา 2 เท่าของระยะเวลาที่ ค.ม.พ. กำหนด นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา

Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

‘โมโน มิวสิค’ ประกาศหยุดการดำเนินธุรกิจ

เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2563 บริษัท โมโน มิวสิค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือโมโน กรุ๊ป ได้ออกแถลงการณ์หยุดการดำเนินธุรกิจและยุติบทบาทการทำงานทั้งหมดของบริษัท โมโน มิวสิค จำกัด เนื้อหาในแถลงการณ์ดังกล่าวระบุว่า เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยที่ผ่านมามีการชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน รวมถึงพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทางบริษัท โมโน มิวสิค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือโมโน กรุ๊ป จึงมีมติเห็นชอบในการหยุดการดำเนินธุรกิจ และยุติบทบาท การทำงานทั้งหมดของบริษัทฯ ทั้งนี้...

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

การบินไทยตั้ง 4 บอร์ดใหม่ เดินหน้าแผนฟื้นฟู

บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI แจ้งตลาดหลักทรัพย์ว่าการประชุมคณะกรรมการครั้งพิเศษ เมื่อวันที่ 25 พ.ค. มีการตั้งกรรมการใหม่ 4 คน การแต่งตั้งกรรมการใหม่ในขณะที่การบินไทยอยู่ในขั้นตอนของการฟื้นฟูกิจการภายใต้ศาลล้มละลายกลาง กรรมการใหม่ 4...

เปิดนักกีฬาอาชีพ-นักกีฬามวย ขอรับการเยียวยา 5 พัน ได้ถึง 31 พ.ค.

กกท.เปิดให้นักกีฬาอาชีพและนักกีฬามวยลงทะเบียนยื่นขอรับการเยียวยา  5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ยื่นได้ถึง 31 พ.ค. นี้  นายก้องศักดิ์ ยอดมณี ผู้ว่าการ การกีฬาแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า หลังจากกระทรวงการคลังเห็นชอบปลดล็อคให้กลุ่มนักกีฬา เเละนักมวย มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน เหมือนกับกลุ่มอาชีพอิสระ เพราะนักกีฬาเข้าข่ายอยู่ในกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จนต้องหยุดฝึกซ้อมเเละเเข่งขันจนขาดรายได้ไปด้วย...

ครม.ทุบโต๊ะพรุ่งนี้ ตั้งผู้จัดทำแผนฟื้นฟูการบินไทย

นายอุตตม สาวนายน รัญมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้เข้าพบนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เพื่อหารือการแก้ไขปัญหาบริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) ก่อนที่จะเข้าพบพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ตึกไทยคู่ว่า โดยใช้เวลาหารือประมาณ 1 ชั่วโมง

Related News

ก.ล.ต.เผยสถิติตลาดทุนที่สำคัญไตรมาสที่ 3 ปี 2562

ก.ล.ต.เผยข้อมูลสถิติสำคัญไตรมาสที่ 3 ปี 2562

Libra ไปต่อหรือรอก่อน? เมื่อ Facebook ถูกตั้งคำถาม

Facebook จะต้องหาทางออกจากปัญหาที่รุมเร้าให้เร็วที่สุด เพราะจะต้องเข้าพบเจ้าหน้าที่ทางการของสหรัฐอีกสองครั้งในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้

“BX” ปิดบริการ หรือ “บิตคอยน์” เข้าสู่ขาลง?

กลายเป็นประเด็นใหญ่ของวงการ Cryptocurrency ไทย  เมื่อเว็บไซต์ BX.in.th กระดานซื้อขาย “บิตคอยน์ (Bitcoin)” ใหญ่สุดของไทย ด้วยวอลุ่มเฉลี่ยนต่อวันประมาณ 1,200 BTC ได้ประกาศยุติการให้บริการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล โดยให้เหตุผลว่า “เนื่องจากบริษัท ได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการพัฒนาธุรกิจในทางอื่นๆ แทนการประกอบธุรกิจเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล  และไม่มีความประสงค์จะต่อใบอนุญาตประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในปี...

BX.in.th เวบเทรดคริปโตใหญ่ที่สุดของไทยประกาศปิดตัวสิ้นเดือน ก.ย. 62

บริษัท บิทคอยน์ จำกัด ผู้ให้บริการ Crypto Exchange รายแรกและรายใหญ่ที่สุดของไทย BX.IN.TH ประกาศยุติการให้บริการภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้ แต่จะยังเปิดให้ลูกค้าถอนเงินสดและสกุลเงินดิจิทัลได้จนถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน ปีนี้ ด้านสำนักงาน ก.ล.ต ผู้ออกใบอนุญาต ตั้งศูนย์แนะนำนักลงทุนเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ปัจจุบัน...

เมื่อองค์กรตลาดทุนหนุนทำดีเพื่อแผ่นดิน

ในแวดวงธุรกิจตลาดเงินตลาดทุนซึ่งเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์มหาศาลเกี่ยวข้องกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียจำนวนมากหากปล่อยให้เกิดความอยุติธรรมปล่อยให้คนไม่ดีเอาเปรียบคนอื่นเอาเปรียบคนดีเบียดบังประโยชน์สาธารณะอยู่ร่ำไปสักวันระบบทุนนิยมแบบนี้ก็จะไม่สามารถดำรงอยู่ได้ต้องล่มสลายลงไปในที่สุด