Home Money2know 5 ข้อต้องรู้ก่อนลงทะเบียน “เราไม่ทิ้งกัน” ไม่มีสิทธิรับเงิน มีโอกาสถูกเรียกเงินคืน!!

5 ข้อต้องรู้ก่อนลงทะเบียน “เราไม่ทิ้งกัน” ไม่มีสิทธิรับเงิน มีโอกาสถูกเรียกเงินคืน!!

หลังภาครัฐเปิดลงทะเบียนโครงการ เราไม่ทิ้งกัน เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยตั้งเป้าไว้ที่ 3 ล้านรายแต่ปรากฎว่าว่ามีผู้ลงทะเบียนกว่า 20 ล้านราย แต่น่าจะมีผู้ที่ไม่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเนื่องจากไม่เข้าเงื่อนไขจำนวนมาก เราไปดูกันว่า 5 ข้อต้องรู้ก่อนลงทะเบียนมีอะไรบ้าง

- Advertisement -

1. ผู้ที่ทำงานบริษัทเอกชนและจ่ายประกันสังคมอยู่แล้วจะไม่ได้รับสิทธินี้

สิทธิดังกล่าวนี้มีให้เฉพาะผู้ที่ทำอาชีพอิสระ ไม่ได้ทำงานประจำหรือรับเงินเดือนประจำตามองค์กรเอกชนต่างๆ  เช่น หาบเร่แผงลอย ซึ่งกลุ่มนี้จะเรียกว่า ผู้ประกันตน มาตรา 40

รวมถึงผู้ประกันตน มาตรา 39 คือ สมัครใจที่ยังอยากส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมด้วยตัวเอง แม้ว่าจะลาออกจากงานประจำแล้วก็ตาม

แต่คนทำงานประจำหรือมนุษย์เงินเดือนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 สามารถลงทะเบียนได้ที่ www.sso.go.th  ไปที่หัวข้อ ขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงาน online (e-form for sso benefits)

โดยกรอกแบบขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย และนายจ้างกรอกแบบรับรองการปิดกิจการจากเหตุ COVID-19

ข่าวอื่นที่เกี่ยวข้อง : ประกันสังคมเคาะมติช่วยเหลือผู้ประกันตนกรณีโควิด-19และเปิด ลงทะเบียนว่างงาน

2. อ่านเงื่อนไขและข้อตกลงในการขอรับเงินช่วยเหลือให้ละเอียด

เมื่อไปที่หน้าเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com และคลิกตรงคำว่าลงทะเบียนมาตรการชดเชยรายได้จะพบข้อความอันแสนยาว แนะนำว่าให้อ่านอย่างละเอียดเพราะจะมีผลบังคับใช้ติดตามมาในอนาคต

ข้อความตกลงยินยอมของผู้ที่ประสงค์จะได้รับสิทธิตามมาตรการฯ

2.1 ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้กระทรวงการคลัง หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง และผู้จัดทำระบบให้กระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบ www.เราไม่ทิ้งกัน.com จัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการฯ

2.2 ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้กระทรวงการคลัง หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง และผู้จัดทำระบบให้กระทรวงการคลัง จัดเก็บ ประมวลผล และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการฯ ต่อหน่วยงานของรัฐ ผู้รับให้บริการที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการเงินซึ่งข้าพเจ้าได้ระบุไว้ในการลงทะเบียน และบริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จำกัด เพื่อประโยชน์ในการดำเนินมาตรการฯ และมาตรการอื่นของรัฐที่เป็นประโยชน์ต่อข้าพเจ้าในอนาคต

2.3 ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องร้องขอ สอบถาม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามมาตรการฯ

2.4 ข้าพเจ้ารับทราบว่าการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมาย

2.5 ข้าพเจ้าได้อ่าน รับทราบ และตกลงยินยอมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของมาตรการฯ หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของมาตรการฯ ข้าพเจ้ายินยอมให้กระทรวงการคลังหรือผู้จัดทำระบบให้กระทรวงการคลังสั่งระงับการจ่ายเงินชดเชยตามมาตรการฯ และตรวจสอบการกระทำดังกล่าว 

หากตรวจสอบแล้วพบว่าข้าพเจ้ากระทำผิดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของมาตรการฯ จริง ให้กระทรวงการคลังหรือผู้จัดทำระบบให้กระทรวงการคลังระงับสิทธิในการได้รับเงินชดเชยตามมาตรการฯ และข้าพเจ้าจะเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายเงินชดเชย ที่ได้รับไปแล้วคืนให้แก่รัฐภายใน 90 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการระงับสิทธิดังกล่าว ตามวิธีการที่กระทรวงการคลังหรือผู้จัดทำระบบให้กระทรวงการคลังกำหนด ทั้งนี้ ให้การตัดสินของกระทรวงการคลังถือเป็นที่สุด

2.6 ในกรณีที่รัฐได้ดำเนินการตามข้อ 2.5 แล้ว รัฐอาจใช้สิทธิในการที่จะดำเนินคดีทางแพ่งหรือทางอาญาต่อไป

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ในการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมมาตรการฯ ถูกต้องตามความเป็นจริง ทุกประการ หากข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการระงับการจ่ายเงินตามมาตรการฯ หรือยินยอมคืนเงินที่ได้รับพร้อมดอกเบี้ย แล้วแต่กรณี

สรุปง่ายๆคือหากพบว่าเป็นผู้ไม่มีสิทธิในการรับเงินช่วยเหลือจากโครงการ เราไม่ทิ้งกัน ภาครัฐมีสิทธิหยุดการให้เงินและเรียกเงินช่วยเหลือคืนได้

3.อาชีพอะไรบ้างที่ไม่ได้รับสิทธินี้

ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างในหน่วยงานของรัฐ หรือผู้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ ขณะที่กลุ่มเกษตรกรจะมีมาตราการช่วยเลืออีกรูปแบบหนึ่ง แม้ว่าจะมีสิทธิลงทะเบียน เราไม่ทิ้งกัน ก็ตามแต่เมื่อลงทะเบียนไปแล้วจะไม่มีสิทธิได้เงินช่วยเหลือภาคเกษตรอีก

4. ลงทะเบียนได้ถึงเมื่อไร

ถึงตอนนี้ยังสามารถลงทะเบียนได้ โดยรัฐบาลจะจ่ายเงินให้กับผู้ที่ได้รับเงินช่วยเหลือระหว่าง เม..-มิ.ดังนั้น หลังเดือน มิ.. รัฐบาลจะยุติมาตรการจ่ายเงินนี้ อย่างไรก็ตาม หากสถานการณ์โควิด-19ยังไม่ดีขึ้น ก็อาจมีการพิจารณาออกมาตรการเยียวยารอบใหม่

5. สรรพากรยืนยันไม่เก็บภาษีย้อนหลังข้อมูลคนลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน

นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ โฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า ตามที่มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่ากรมสรรพากรจะนำข้อมูลของผู้ลงทะเบียน www.เราไม่ทิ้งกัน.com ไปใช้ในการตรวจย้อนหลังของกลุ่มผู้มีอาชีพอิสระนั้น ไม่เป็นความจริง ขอเรียนว่า กรมสรรพากร ตระหนักถึงความเดือดร้อนของผู้เสียภาษีและประชาชนโดยทั่วไป

ภายใต้สถานการณ์ ที่ทุกคนประสบความยากลำบากในการดำรงชีวิตจากผลกระทบของการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่(โควิด – 19) ที่ผ่านมาเร็ว นี้ กรมสรรพากรจึงได้มีมาตรการภาษีเพื่อเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ จำนวน 12 มาตรการ

โดยเฉพาะมาตรการเยียวยาผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เช่น ขยายเวลายื่นแบบเสียภาษีจาก วันที่ 31 มี.. 2563 เป็นวันที่ 31 .. 2563 มาตรการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

ในส่วนค่าตอบแทนพิเศษที่ได้รับจากกระทรวงสาธารณสุขในปี 2563 สำหรับการปฏิบัติงาน เสี่ยงภัยเกี่ยวกับโควิด-19 เพื่อลดภาระภาษีและเพิ่มขวัญกำลังใจ และมาตรการเพิ่มวงเงินหักลดหย่อน ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ จากเดิมหักได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท เพิ่มเป็นไม่เกิน 25,000 บาท เป็นต้น

กรมสรรพากร ขอยืนยันว่าผู้ลงทะเบียนเพื่อรับเงินตามมาตรการฯ ดังกล่าว จะไม่ถูกนำข้อมูลการลงทะเบียนมาใช้ในการตรวจสอบภาษี เนื่องจากกรมสรรพากรมีข้อมูลทั้งหมดอยู่แล้ว จึงขอให้ประชาชนอย่ากังวล และขอส่งกำลังใจให้คนไทยทุกคนผ่านพ้นสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ไปได้ด้วยดี

Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ศบค. ชวนคนไทยจอดรถตากแดดฆ่าเชื้อโควิด-19

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) แถลงข่าวของศูนย์ข่าวโควิด-19 เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2563 ว่า มหาวิทยาลัยจอร์เจีย เปิดเผยผลวิจัย ไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 สามารถอาศัยอยู่บนพื้นผิวต่างๆ ใน 2-3 วัน แต่ไวรัสจะตายเร็วขึ้น ถ้าโดนความร้อนสูงขึ้น...

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 3 ราย ทั่วโลกทะลุ 5 ล้านราย

ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 3 ราย รวมสะสม 3,037 ราย และไม่มีผู้เสียชีวิต รักษาตัวอยู่โรงพยาบาล 84 ราย และมีผู้รักษาหายแล้วรวมสะสม 2,897 ราย ทั่วโลกทะลุ 5 ล้านราย

สมช.เตรียมเสนอต่อพ.ร.ก.ฉุกเฉินอีก 1 เดือน ชี้คุมโควิด-19 ได้ผล

พลเอก สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เปิดเผยว่าที่ประชุม สมช.มีมติให้ต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉินไปอีก 1 เดือนในเดือน มิ.ย. เนื่องจากสามารถควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)ได้ "เตรียมเสนอที่ประชุมศบค.พรุ่งนี้ หากนายกฯเห็นชอบก็จะนำเข้า ครม.อังคารหน้า"

‘อย่าถาม’ เรื่องตั้งพรรคใหม่ ‘สมคิด’บอกไม่มีสาระ

“สมคิด” หัวเราะร่าหลังถูกถามตั้งพรรคการเมืองใหม่ ระบุสาเหตุลาประชุมเพราะป่วย ทำน้ำหนักลดไป 2 กิโล นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ ในช่วงนี้มักจะเจอคำถามเรื่องการตั้งพรรคการเมืองใหม่แทบทุกวัน อย่างสองวันก่อนไม่ได้ร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีและศบค.ก็มีคนตั้งข้อสงสัยเพราะเหตุใด ในวันนี้ นายสมคิด กล่าวก่อนการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(อีอีซี) ที่มี...

Related News

สรุปตัวเลขปิดทบทวนสิทธิ์เยียวยา เร่งโอน-จัดการข้อมูล เสร็จในสัปดาห์นี้

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวถึงความคืบหน้ามาตรการเยียวยา 5,000 บาท #เราไม่ทิ้งกัน ณ วันที่ 11 พ.ค. 2563 ว่า การปิดทบทวนสิทธิเมื่อวันที่ 10 พ.ค.เวลา 24.00 น. สรุปมีผู้ขอ ทบทวนสิทธิ์เยียวยา รวมทั้งสิ้น 6.5 ล้านคน โดยกลุ่มขอข้อมูลเพิ่มเติมมีผู้มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้ว...

คลังออกพันธบัตร ‘เราไมทิ้งกัน’ 5 หมื่นล้าน ใช้ฟื้นฟู-เยียวยา ดอกเบี้ย 2.40-3%

กระทรวงการคลังกู้เงินจากตลาดเงินดด้วยการออกพันธบัตร เพื่อมาใช้ฟื้นฟูและช่วยเหลือผลกระทบจากโควิด-19 ออกพันธบัตรรุ่นแรก "เราไม่ทิ้งกัน" 50,000 ล้าน จากประชาชน ดอกเบี้ย 2.40-3% นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่าพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น “เราไม่ทิ้งกัน” ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แบบไร้ใบตราสาร...

คลังขยายร้องทุกข์ ‘เงินเยียวยา 5 พัน’ ถึง 15 พ.ค.

กระทรวงการคลังขยายเวลาลงทะเบียนรับเรื่องร้องทุกข์ มาตรการเงินเยียวยา 5,000 บาท จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 โดยเว้นวันหยุดราชการ ซึ่งคนที่ต้องการร้องทุกข์ไปที่กรมประชาสัมพันธ์ได้ ตั้งแต่ เวลา 08.30 - 16.30 น. การขยายเวลาออกไป เพื่อให้คนที่ยังตกหล่นหรือมีปัญหาไม่สามารถลงทะเบียนได้ หรือไม่ได้รับเงิน

คลังคาดปิดจ๊อบ ‘เยียวยา 5,000’ 17 พ.ค. ยันคนมีสิทธิได้รับเงินทุกคน

กระทรวงการคลังคาดว่าปัญหาผู้มีสิทธิในมาตรการเยียวยา 5,000 บาท จะเสร็จในวันที่ 17 พ.ค. นับเป็นการยุติปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมดในโครงการที่มีคนขอกว่า 20 ล้านคน   นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) คาดว่ากระบวนการคัดกรองเงินเยียวยา 5,000 บาทจะเสร็จสิ้นในวันที่ 17 พ.ค. แม้ว่าจะตกหล่นไปบ้าง แต่เชื่อว่าจะเสร็จถึง 98-99% โครงการ “เราไม่ทิ้งกัน” มาตรการเยียวยา  5,000...

เปิดให้ทบทวนสิทธิ์รับเงินเยียวยา 5,000 บาท รอบใหม่ 1 พ.ค.

รายงานข่าวจาก สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ระบุว่า วันนี้ (1 พ.ค. 2563) ผู้ลงทะเบียนรับ เงินเยียวยา5พัน บาท ผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com สามารถกดทบทวนสิทธิ์ในเว็ปไซต์ได้อีกครั้ง สำหรับกรณีผู้ที่กดยกเลิกการลงทะเบียนแบบไม่ตั้งใจ (เผลอกดยกเลิก)  ทำให้ไม่สามารถเข้าไปทำรายการเพื่อขอรับเงินเยียวยาได้ นอกจากนี้ ยังได้มีการเปิดระบบการขอยื่นทบทวนสิทธิ์ใหม่ได้อีกครั้งซึ่งจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 06.00-18.00 น. ทุกวัน โดยหากมีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์จึงจะสามารถรับเงินเยียวยาดังกล่าวได้ ข้อมูลการกดรับสิทธิ์ในมาตรการดังกล่าวมีดังนี้ 1.ตรวจสอบสถานะ - แถบสีเทา 2.ยื่นทบทวนสิทธิ์...