ค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นปรับสู่รถไฟฟ้า กระทบอุตฯชิ้นส่วนไทยวูบ22%ในอีก20ปี

Corporate ค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นปรับสู่รถไฟฟ้า กระทบอุตฯชิ้นส่วนไทยวูบ22%ในอีก20ปี

ค่ายรถญี่ปุนเริ่มปรับโครงสร้างครั้งใหญ่เข้าสู่การผลิตรถยนต์ไฟฟ้า เริ่มเห็นชัดใน 10 ปีข้างหน้า และส่งผลกระทบต่ออุสาหกรรมชิ้นส่วนไทยในอีก 20 ปี

ปัจจุบันกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมรถยนต์โลก โดยเฉพาะการเปลี่ยนผ่านจากยุคที่รถยนต์ใช้ระบบขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์สันดาปภายในเพียงอย่างเดียว (Internal Combustion Engine: ICE) ไปสู่ยุคที่รถยนต์ใช้ระบบขับเคลื่อนผสมผสานระหว่างเครื่องยนต์ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในรูปแบบไม่เสียบปลั๊ก (Hybrid Electric Vehicle: HEV) และแบบเสียบปลั๊ก (Plug-in Hybrid Electric Vehicle: PHEV) จนถึงการเข้ามาของรถยนต์ใช้ระบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวโดยรับพลังงานจากแบตเตอรี่ (Battery Electric Vehicle: BEV)

การเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยีดังกล่าว ทำให้เกิดผลกระทบต่อธุรกิจต่างๆ ที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมรถยนต์ในหลากหลายมิติ โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงความต้องการใช้ชิ้นส่วนรถยนต์ ทำให้ต่างต้องหันมาปรับแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาธุรกิจเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดังกล่าวมากขึ้น

ในระยะข้างหน้า ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่า เราจะได้เห็นทิศทางการปรับโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานการผลิตอุตสาหกรรมรถยนต์มากขึ้น โดยเฉพาะของค่ายรถญี่ปุ่นที่จะนำกลยุทธ์การกระจายห่วงโซ่อุปทานในแนวนอน (Horizontal Specialization) มาใช้แทนที่กลยุทธ์การรวมห่วงโซ่อุปทานในแนวดิ่ง (Vertical Integration) หรือที่ในการทำธุรกิจแบบญี่ปุ่นจะเรียกกันว่า Keiretsu

แนวทางที่ค่ายรถญี่ปุ่นส่วนใหญ่ใช้กันในการบริหารจัดการธุรกิจชิ้นส่วนรถยนต์ที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานของตนมาอย่างยาวนานต่อเนื่องตลอดหลายปี โดยการปรับโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานดังกล่าวของค่ายรถยนต์ ผนวกกับทิศทางตลาดรถยนต์ในประเทศของไทยเองก็เดินตามกระแสโลกสู่การพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าในประเทศด้วย ก็ย่อมส่งผลต่อผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในไทย

โดยเฉพาะชิ้นส่วนที่เกี่ยวกับเครื่องยนต์ อย่างไม่อาจเลี่ยง เนื่องจากไทยเป็นฐานการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ที่สำคัญของค่ายรถญี่ปุ่น และหลายบริษัทที่อยู่ในกลุ่ม Keiretsu ก็มีการดำเนินธุรกิจในไทยร่วมกับผู้ผลิตชิ้นส่วนใน Tier ต่างๆ ด้วย

การเติบโตของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าโลกส่งผลต่อการปรับโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานค่ายรถญี่ปุ่น
ล่าสุดจากตัวเลขปี 2561 ยอดขายรถยนต์ BEV ทั่วโลกขยับขึ้นมาสู่ระดับ 1,261,000 คัน หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.3 ของยอดขายรถยนต์รวมทั้งหมด โดยขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็วถึงร้อยละ 66 จากปีก่อนหน้า ที่มียอดขายประมาณ 757,000 คัน จากการเติบโตอย่างรวดเร็วของตลาดรถยนต์ BEV ในจีน ซึ่งการเติบโตที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนี้

ทำให้ในอีก 10 ปีข้างหน้า มีการคาดการณ์กันว่ายอดขายรถยนต์ BEV ทั่วโลกจะขยับขึ้นมามีสัดส่วนถึงกว่าร้อยละ 10 ของยอดขายต่อปีของรถยนต์ทั้งหมดทั่วโลก บ่งชี้ให้เห็นถึงทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมรถยนต์ที่ชัดเจนขึ้นตามลำดับว่ามีแนวโน้มเปลี่ยนจากการใช้เครื่องยนต์เป็นหลักในการขับเคลื่อนมาสู่การใช้แบตเตอรี่และมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นหลักในการขับเคลื่อน

คาดว่ากระแสดังกล่าวจะเปลี่ยนทิศทางตลาดรถยนต์โลกอย่างต่อเนื่องในอีก 10 ถึง 20 ปี ข้างหน้า ส่งผลต่อการลงทุนผลิตและพัฒนาชิ้นส่วนรถยนต์หลายตัวที่มีแนวโน้มจะต้องลดบทบาทความสำคัญลงไปเรื่อยๆ โดยเฉพาะชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องยนต์ ดังจะเห็นได้จากจำนวนชิ้นส่วนในระบบส่งกำลังและระบบไฟฟ้าของรถยนต์ BEV ที่ลดลงร้อยละ 71 และ 10 เมื่อเทียบกับรถยนต์ ICE ตามลำดับ

อนึ่ง ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่าในช่วงเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยีนี้ ผลกระทบต่อชิ้นส่วนรถยนต์ต่างๆในตลาดโลกน่าจะยังไม่มากในระยะ 10 ปีนับจากนี้ เนื่องจากตลาดส่วนใหญ่ยังจำเป็นต้องใช้รถยนต์ที่มีเครื่องยนต์ในการขับเคลื่อนทั้งรถยนต์ ICE รถยนต์ HEV รวมถึงรถยนต์ PHEV เนื่องจากราคารถยนต์ BEV จะยังอยู่ในระดับสูง

ขณะที่กำลังการผลิตไฟฟ้า หรือระบบสาธารณูปโภคเพื่อรองรับการใช้รถยนต์ BEV ก็ยังมีไม่เพียงพอ รวมไปถึงค่ายรถยนต์ส่วนใหญ่ยังต้องการเวลาสำหรับการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยีเพื่อไม่ให้กระทบกับโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานเดิมที่ได้ลงทุนไปแล้วก่อนหน้านี้ สำหรับรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ในการขับเคลื่อน

อย่างไรก็ตาม จากสัดส่วนรถยนต์ BEV ที่มีแต่จะขยายตัวขึ้นเรื่อยๆ ก็เป็นปัจจัยเร่งให้การลงทุนพัฒนาชิ้นส่วนรถยนต์ต่างๆของค่ายรถจำเป็นต้องเปลี่ยนรูปแบบไปจากเดิมเพื่อการบริหารจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่รวดเร็ว รวมถึงสภาพตลาดที่มีความหลากหลายของทางเลือกรถยนต์ตามรูปแบบการใช้พลังงานที่ก็จำเป็นจะต้องพัฒนาให้เติบโตขึ้นไปพร้อมๆกันเพื่อรักษาตลาดในปัจจุบัน

อย่างไรก็ตาม ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ไทยในช่วง 10 ปีแรกนี้จะยังไม่มาก เนื่องจากเป็นช่วงของการเริ่มเข้าสู่ตลาดของรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศ ซึ่งต้องการระยะเวลาในการปรับตัวของค่ายรถ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค รวมถึงการสร้างการรับรู้ในหมู่ผู้บริโภค ทำให้รถยนต์ที่มีเครื่องยนต์เป็นส่วนประกอบอย่างรถยนต์ ICE รถยนต์ HEV และรถยนต์ PHEV ยังเป็นประเภทรถยนต์ที่ครองส่วนแบ่งตลาดเป็นส่วนใหญ่อยู่ถึงกว่าร้อยละ 95

อย่างไรก็ตามเมื่อถึงปีที่ 20 นับจากนี้ ซึ่งรถยนต์ BEV จะเริ่มเข้ามามีบทบาทยิ่งขึ้นโดยมีส่วนแบ่งถึงกว่า 1 ใน 5 ของยอดขายรถยนต์รวมในประเทศของไทย และในขณะเดียวกันการเติบโตของตลาดรถยนต์ BEV โลกที่เพิ่มขึ้นมากแล้วนั้นในช่วงเวลาดังกล่าว ก็ทำให้การผลิตรถยนต์ BEV เพื่อการส่งออกของไทยจำต้องเร่งตัวมากขึ้นด้วย ซึ่งผลกระทบต่อผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ไทยในช่วงปีที่ 10 ถึง 20 นี้จะค่อยๆเห็นชัดเจนขึ้นตามลำดับ

ทั้งนี้ หากมองถึงผลกระทบต่อผู้ผลิตชิ้นส่วนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงมากที่สุด คือ ชิ้นส่วนเกี่ยวเนื่องกับเครื่องยนต์ ทั้งกลุ่มระบบส่งกำลังและระบบไฟฟ้าแล้ว ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเห็นว่า ผลกระทบที่เกิดขึ้นและการปรับตัวต่างๆจะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปตามระยะเวลา ดังนี้

⦁ ในระยะ 10 ปีแรก (ปี 2562 ถึง 2571) รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ขับเคลื่อนยังครองตลาดเกือบทั้งหมด โดยเฉพาะเมื่อค่ายรถต่างก็เข้ามาลงทุนในไทยเพื่อให้เป็นฐานการผลิตรถยนต์ HEV และ PHEV สำหรับรองรับตลาดในประเทศและส่งออกในระยะ 10 ปีแรกนี้ ทำให้ปริมาณคำสั่งซื้อชิ้นส่วนโดยรวมเพิ่มขึ้น เมื่อมาผนวกกับการปรับโครงสร้างสู่การใช้แพลทฟอร์มร่วมที่อาจส่งผลให้ค่ายรถเกิดการรวมคำสั่งซื้อมายังผู้ผลิตชิ้นส่วนบางรายที่มีศักยภาพมากขึ้น ก็ยิ่งทำให้ไทยซึ่งมีการผลิตชิ้นส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับเครื่องยนต์อยู่อย่างเกือบครบสมบูรณ์ มีโอกาสที่จะได้รับคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนเกี่ยวกับเครื่องยนต์ยังปรับตัวอยู่ในตลาดได้ โดยจะเน้นการเพิ่มเครื่องจักรเข้ามาช่วยในการผลิตมากขึ้นเพื่อควบคุมคุณภาพและต้นทุน

ในระยะนี้ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่าเนื่องจากตลาดรถยนต์ BEV ในไทยยังมีขนาดเล็ก ทำให้ความต้องการชิ้นส่วนเกี่ยวกับเครื่องยนต์ในไทยมีโอกาสที่จะหดหายไปจากตลาดอันเนื่องจากการเข้ามาแทนที่ของรถยนต์ BEV คิดเป็นมูลค่าเพียง 3,784 ล้านบาท หรือหายไปจากความต้องการเดิมของตลาดในกรณีไม่มีรถยนต์ BEV เพียงร้อยละ 2.4

⦁ ในระยะ 20 ปี (ปี 2572 ถึง 2581) รถยนต์ BEV เริ่มเข้ามามีบทบาทมากในตลาดทั้งการผลิตเพื่อขายในประเทศและการส่งออก โดยในระยะนี้ความต้องการชิ้นส่วนที่เกี่ยวกับเครื่องยนต์ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนระบบส่งกำลังหรือระบบไฟฟ้าจะลดน้อยลงเรื่อยๆ ทำให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนกลุ่มนี้ต้องเผชิญกับการแข่งขันสูงขึ้น จึงอาจเกิดการควบรวมกิจการกันมากขึ้นเพื่อควบคุมต้นทุน และสนองต่อนโยบายการใช้แพลทฟอร์มร่วมที่เป็นมาตรฐานสากล

ในระยะนี้ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่าความต้องการชิ้นส่วนเกี่ยวกับเครื่องยนต์ในไทยมีโอกาสที่จะหดหายไปจากตลาดอันเนื่องจากการเข้ามาแทนที่ของรถยนต์ BEV เพิ่มสูงขึ้นมากเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า 38,252 ล้านบาท หรือหายไปจากความต้องการเดิมของตลาดในกรณีไม่มีรถยนต์ BEV ถึงมากกว่าร้อยละ 22.0

อย่างไรก็ตามหากผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ของไทยสามารถพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นจนเข้าไปอยู่ในสายการผลิตชิ้นส่วนมูลค่าสูงของรถยนต์ BEV โดยเฉพาะมอเตอร์และแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าได้ ก็อาจให้ผลที่ต่างออกไปกับอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์โดยรวม แม้ว่ามูลค่าชิ้นส่วนเครื่องยนต์จะหายไปเป็นมูลค่าที่สูงก็ตาม

Advertisement

สุวรรณภูมิ เปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้โดยสารจีนตกค้าง หลังไชน่า เซาเทิร์น แอร์ไลน์ ระงับบิน

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกเพื่อรองรับผู้โดยสารตกค้างจากกรณีสาธารณรัฐประชาชนจีนประกาศปิดเมืองอู่ฮั่นเนื่องจากพบการระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 นาวาอากาศโท สุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เปิดเผยว่า...

TPI: จากปิโตรเคมีสู่ปากท้องประชาชน

ประวัติศาสตร์อีกหน้ากำลังจะเกิดขึ้นอีกครั้ง เมื่อประชัย ขว้างธงชัดเจนแล้วว่า กลุ่ม TPI นอกจากจะเป็นผู้นำด้านปิโครเคมี วัสดุภัณฑ์ การก่อสร้าง จะต้องก้าวล้ำต่อไปในด้าน “ความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์”

5 เคล็ดลับ ทำงานกับนักรีวิวสายเทคฯ สร้างแบรนด์ให้สำเร็จ

รีวิวสินค้าถือเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากผู้บริโภคยุคนี้มีนิสัยชอบแสวงหาอ่านรีวิวการใช้งานจริงของผู้อื่นก่อนตัดสินใจควักเงินซื้อสินค้าใด ๆ และสื่อโซเชียลก็เป็นแหล่งรวมรีวิวผลิตภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนี้ก็ว่าได้ นักรีวิวมักแข่งขันกันเพื่อที่จะได้รีวิวสินค้าใหม่ ๆ ก่อนใครเพื่อสร้างยอดผู้อ่าน ด้วยเหตุนี้ เว็บไซต์เทคโนโลยีต่าง ๆ จึงยินดีที่จะเขียนหรือถ่ายทำรีวิวให้ฟรี ทุกครั้งที่แบรนด์ดัง ๆ กำลังจะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ส่วนแบรนด์ที่ไม่ค่อยใหญ่นักอาจจะต้องใช้วิธีจ่ายเงินเพื่อให้ได้รับการรีวิว เว้นแต่ว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะเป็นที่สนใจและควรค่าต่อการรีวิวในตัวของมันเองอยู่แล้ว

เราจะได้ใช้ 5G กันไหม ในปี 2563

  https://www.youtube.com/watch?v=n6qRiZDDpPo&list=PLtJuPzTWLc5O2XfsdQL118M1kTD2ztiwd&index=3   รายการ Tech Today (มองโลกเทคโนโลยีใกล้ตัวไปกับคู่หูไอที) ดำเนินรายการโดย : นพฤทธิ์  กมลสุวรรณ และ ทรงกลด แซ่โง้ว / ผู้สื่อข่าวไอที Business Today คนไทยจะได้ใช้ 5G กันในปี 2563 ใช่ไหม? เป็นคำถามที่หลายคนรอลุ้น ล่าสุด กสทช. เตรียมประมูล 5G ในวันที่...

สร้าง “พอร์ตสีเขียว” …ลดฝุ่นร้าย คลายโลกร้อน

คอลัมน์ "Money Fin" ฝุ่น PM 2.5 ปกคลุมน่านฟ้าเมืองไทยถึงขั้นกระทบกับสุขภาพเป็นปัญหาหนักที่ประชาชนต้องดูแลสุขภาพด้วยตัวเอง และไม่เป็นส่วนหนึ่งที่ซ้ำเติมปัญหาให้หนักขึ้น ปัญหาฝุ่นโยงใยต่อเนื่องไปถึงสภาวะแวดล้อมของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ตามการเร่งพัฒนาตัวเลขทางเศรษฐกิจให้เติบโต จนสิ่งแวดล้อมได้รับผลกระทบมาเนิ่นนาน นับแต่เกิดภาวะโลกร้อน ก็เริ่มมีการพูดถึงการทำธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ระดับโลก ประเทศ ท้องถิ่น แม้กระทั่งในโลกของการลงทุน ก็มีการคำนึงถึงการลงทุนในบริษัทที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และมีธรรมาภิบาล หรือย่อเป็นภาษาฝรั่งว่า ESG นั่นคือเป็นการลงทุนที่นอกเหนือไปจากการดูแค่ตัวเลข “ผลกำไร” บรรทัดสุดท้าย นักลงทุนต้องคำนึงว่าบริษัทที่ตัวเองกำลังลงทุนอยู่นั้น ผลิตสินค้า ใช้วัตถุดิบกระทบสิ่งแวดล้อมหรือไม่...

“Cowboy” กับภารกิจพลิกโฉมการเดินทางในเมือง

Cowboy สตาร์ทอัพรถจักรยานไฟฟ้าสัญชาติเบลเยียม เป็นน้องใหม่ในตลาด เพราะเพิ่งก่อตั้งเมื่อ 3 ปีที่แล้ว ภายใต้ความร่วมมือของสามหนุ่มที่มีวิสัยทัศน์ทางธุรกิจ ภารกิจของสตาร์ทอัพน้องใหม่รายนี้ คือการมุ่งแปลงโฉมการเดินทางในเมือง ด้วยการผลิตจักรยานไฟฟ้าที่ออกแบบมาอย่างสวยงาม และน้ำหนักเบาเพียง 16 กก. หลังจากคว้ารางวัล EuroBike มาเมื่อปี 2560 จากดีไซน์สุดคูล น้ำหนักที่เบา ทั้งยังคุ้มค่าเงิน Cowboy มาพร้อมเทคโนโลยีในรูปของแอป ที่มีฟีเจอร์อย่าง กุญแจ ตัวเลขวัดระดับต่างๆ และระบบนำทาง...

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

- Advertisment -
รับข่าวสารจาก Business Today

ไม่พลาดข่าวสารแวดวงธุรกิจ เราอัพเดตข่าว บทความ และเรื่องน่าสนใจ สดใหม่ทุกวัน คุณสามารถรับข่าวสารจากเราได้ง่ายๆ โดยกรอก

ชื่อ นามสกุล และอีเมล

ได้เลยครับ