ครม.อนุมัติตั้งกองทุน SSF แทน LTF ปรับเกณฑ์ RMF ลดหย่อนภาษีเพิ่มเป็น 30%

Cover Story ครม.อนุมัติตั้งกองทุน SSF แทน LTF ปรับเกณฑ์ RMF ลดหย่อนภาษีเพิ่มเป็น 30%

คณะรัฐมนตรีมีมติให้จัดตั้งกองทุน SSF แทนที่กองทุน LTF ที่กำลังจะหมดอายุลงสิ้นปี 62 นอกจากนี้ยังได้ปรับเกณฑ์ให้กองทุน RMF ลดหย่อนภาษีเพิ่มเป็น 30%

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 มีมติเห็นชอบมาตรการส่งเสริมการออมระยะยาว ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ประกอบด้วย การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการซื้อกองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund: SSF) (กองทุนSSF) และการปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการซื้อกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund: RMF) (กองทุน RMF) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการออมระยะยาวมากขึ้น ซึ่งการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจะมุ่งเน้นให้กลุ่มผู้มีรายได้ปานกลางถึงน้อยและผู้ที่เริ่มต้นวัยทำงานได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ เพื่อเป็นการจูงใจให้ประชาชนกลุ่มดังกล่าวเริ่มต้นการออมระยะยาวโดยเร็ว โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

1. ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการซื้อกองทุน SSF ซึ่งเป็นกองทุนเพื่อการออมระยะยาว ที่จัดตั้งขึ้นใหม่ โดยกำหนด ดังนี้

1.1 ให้บุคคลธรรมดาสามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้สำหรับเงินที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนSSF ไม่เกินร้อยละ 30 ของเงินได้พึงประเมิน แต่ไม่เกิน 200,000 บาท โดยเมื่อรวมกับกองทุนการออมเพื่อการเกษียณอายุอื่น ๆ (กองทุน RMF กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน กองทุนการออมแห่งชาติ หรือเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิตแบบบำนาญ) แล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท ในแต่ละปีภาษี

1.2 กองทุนSSF ลงทุนในหลักทรัพย์ได้ทุกประเภท

1.3 ไม่กำหนดจำนวนขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน และไม่กำหนดเงื่อนไขในการซื้อต่อเนื่อง

1.4 ผู้ซื้อกองทุนSSF สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้เมื่อถือมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปีนับจากวันที่ซื้อ

1.5 เงินได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนSSF จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หากปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด

SSF
SSF

ทั้งนี้ สามารถหักลดหย่อนค่าซื้อหน่วยลงทุนในSSF ได้ 5 ปี (2563 – 2567) โดยกระทรวงการคลังจะประเมินผลของมาตรการเพื่อพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมต่อไป

2. ปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการซื้อกองทุน RMF ดังนี้

2.1 ปรับสัดส่วนการหักลดหย่อนภาษีสำหรับเงินที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุน RMF จากเดิมไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมิน เป็นไม่เกินร้อยละ 30 ของเงินได้พึงประเมิน โดยยังคงกำหนดวงเงินหักลดหย่อนได้สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท เมื่อรวมกับกองทุนการออมเพื่อการเกษียณอายุอื่น ๆ (กองทุนSSF กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน กองทุนการออมแห่งชาติ หรือเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิตแบบบำนาญ) เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนออมได้มากขึ้น

2.2 ยกเลิกการกำหนดจำนวนขั้นต่ำในการซื้อกองทุน RMF (เดิมกำหนดให้ซื้อไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของเงินได้พึงประเมิน หรือไม่น้อยกว่า 5,000 บาทต่อปี แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า) เพื่อให้ผู้ที่มีรายได้ปานกลางถึงน้อยสามารถซื้อกองทุน RMF ได้ โดยยังคงกำหนดให้ต้องซื้อต่อเนื่องทุกปี และไม่ระงับการซื้อเกิน 1 ปีติดต่อกันเช่นเดิม

นายอุตตม กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงการคลังมุ่งหวังให้ประชาชนทุกกลุ่มมีวินัยการออม เริ่มต้นออมระยะยาวตั้งแต่เข้าสู่วัยทำงาน และรู้จักวางแผนทางการเงิน เพื่อนำไปสู่ความมั่นคงทางรายได้ เมื่อพ้นวัยทำงาน

ทั้งนี้ สำหรับการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long-Term Equity Fund) หรือ LTF ซึ่งจะสิ้นสุดการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีในปี 2562 นั้น นักลงทุนจะยังคงสามารถซื้อหน่วยลงทุนในกองทุน LTF ได้ และแม้ว่าจะไม่ได้รับการลดหย่อนภาษีสำหรับเงินที่ซื้อหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป แต่กระทรวงการคลังได้เสนอแก้ไขกฎหมายเพื่อให้ผู้ที่ถือหน่วยลงทุนได้รับการยกเว้นภาษีสำหรับกำไรจากการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน LTF เช่นเดียวกับกองทุนรวมอื่น ๆ

อ่านข่าวอื่น ตลาดหุ้นไทยเดือน พ.ย.ไม่กระเตื้อง ลุ้นต่อ ธ.ค.จากภาคท่องเที่ยว-ข้อตกลงสหรัฐฯจีน

ข้อมุลจาก “มอนิ่งสตาร์ไทยแลนด์” พบว่า  ช่วงไตรมาส 3 ที่ผ่านมาพบว่ามีเงินไหลเข้ากองทุน LTFทั้งสิ้น 2.6 พันล้านบาท แต่เมื่อรวมทั้ง 9 เดือน พบว่า เงินไหลออกสุทธิทั้งสิ้น  -1.1 หมื่นล้านบาท ซึ่งถือว่ามีเงินไหลออกสูงกว่าช่วงเดียวกัปปีที่แล้ว ที่ไหลออกเพียง -1.7 พันล้านบาท

โดยช่วงที่เห็นเงินไหลออกมาก คือ ช่วงเดือน มิ..-.. ที่มีเงินไหลออกสุทธิมากกว่า 9 พันล้านบาท  ซึ่งค่อนข้างสูงเทียบกับในอดีต ซึ่งการขายกอง LTF ที่ครบอายุไถ่ถอนในช่วงดังกล่าว ถือเป็นช่วงจังหวะดี เพราะตลาดหุ้นอยู่ในทิศทางปรับตัวขาขึ้นสูงสุดในรอบปี

  ด้านกองทุน RMF  ในไตรมาส 3 กลับพบว่ามีเงินไหลข้าราว 4.1 พันล้านบาท  และ 9 เดือนมีเงินไหลเข้าสุทธิ1.2 หมื่นล้านบาท โดยส่วนใหญ่คนยีงเข้าลงทุนในกองทุน RMFFixed Income หรือประเภทตราสารหนี้

ข้อมูลที่น่าสนใจ คือ ปีนี้เห็นเงินเคลื่อนไหวในกองทุน RMF ประเภทลงทุนหุ้น  เพิ่มขึ้นอย่างมีนัย มูลค่าสินทรัพย์สุทธิสุทธิ 1.4 แสนล้านบาท ( สิ้น ..2562 ) เพิ่มขึ้น 8.9% ขณะที่กองทุน RMF ประเภทลงทุนตราสารหนี้ 8.8 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.2%และกองทุน RMF Allocation 5.5 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.9% ทั้งนี้ มูลค่าทรัพย์สินรวมในกองทุน RMF ทั้งหมด  2.9 แสนล้านบาท จากจำนวน 217 กองทุน

แต่อย่างไรก็ตาม เม็ดเงินลงทุนในกอง LTF ยังสูงอยู่ โดยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม 3.9 แสนล้านบาท ภายใต้กองทุนรวม 93 กองทุน หากดูผลตอบแทนเฉลี่ยของ 2 กองทุนในรอบ 3 เดือนถึง 1 ปี  พบว่า กองทุน LTF และRMFลงทุนในหุ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ได้รับผลกระทบจากภาวะตลาดที่แกว่งตัว

Advertisement

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

- Advertisment -
รับข่าวสารจาก Business Today

ไม่พลาดข่าวสารแวดวงธุรกิจ เราอัพเดตข่าว บทความ และเรื่องน่าสนใจ สดใหม่ทุกวัน คุณสามารถรับข่าวสารจากเราได้ง่ายๆ โดยกรอก

ชื่อ นามสกุล และอีเมล

ได้เลยครับ