Home Cover Story กยศ.ออก 8 มาตรการช่วยลูกหนี้ "ลดดอกเบี้ย-ผ่อนชำระ-พักหนี้"

กยศ.ออก 8 มาตรการช่วยลูกหนี้ “ลดดอกเบี้ย-ผ่อนชำระ-พักหนี้”

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ) ออก 8 มาตรการช่วยเหลือผู้กู้ยืม เพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจในวงกว้าง

- Advertisement -

มาตรการช่วยเหลือผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างชำระหนี้กับกยศ. ดังนี้

1. ลดอัตราเบี้ยปรับจาก 7.5% เหลือ 0.5%
ในกรณีที่ผู้กู้ยืมยังไม่ถูกดำเนินคดีและไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด กองทุนจะปรับลดเบี้ยปรับให้กับผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างผ่อนชำระเงินกู้ยืมเป็นการชั่วคราว จากอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี เป็นอัตราร้อยละ 0.5 ต่อปี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 31 ธันวาคม 2563

2. ลดจำนวนหักเงินเดือนเหลือ 10 บาท/คน/เดือน
กองทุนจะปรับลดจำนวนเงินที่แจ้งให้หักเงินเดือนเพื่อชำระเงินคืนกองทุนของผู้กู้ยืมทุกรายในกลุ่มหน่วยงานเอกชน จากจำนวนเงินที่เคยแจ้งหัก เป็นแจ้งให้นายจ้างหักเงินของผู้กู้ยืมทุกรายๆ ละ 10 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2563 (ระยะเวลา 3 เดือน)

สำหรับผู้กู้ยืมกลุ่มปกติ ผู้กู้ยืมยังคงมีหน้าที่ไปชำระส่วนต่างเองตามช่องทางที่กองทุนกำหนดให้ครบตามจำนวนเงินงวดที่ต้องชำระ มิเช่นนั้นจะถือว่าผิดนัดชำระเงินคืนกองทุนผู้กู้ยืมเงินต้องชำระเงินเพิ่มอันได้แก่ เบี้ยปรับหรือค่าธรรมเนียมกรณีผิดนัดชำระเงินคืนในอัตราร้อยละ 0.5 ต่อปีของเงินต้นงวดที่ค้างชำระนั้น

สำหรับผู้กู้ยืมกลุ่มที่ถูกดำเนินคดี หากเป็นกลุ่มที่ได้รับสิทธิหักเดือนละ 10 บาท ยังต้องปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลเป็นสำคัญ

ผู้กู้ยืมที่ทำสัญญาประนีประนอมยอมความในศาล ยังต้องชำระส่วนที่เหลือให้ครบในวันที่ 1-5 ของทุกเดือน มิฉะนั้นยังมีดอกเบี้ยและเบี้ยปรับตามที่ศาลกำหนด และอาจเข้าสู่กระบวนการบังคับคดี

ผู้กู้ยืมที่ศาลพิพากษาให้ชำระหนี้เสร็จสิ้น (ปิดบัญชีทั้งจำนวน) ยังต้องชำระตามที่ศาลสั่ง มิฉะนั้นยังมีดอกเบี้ยและเบี้ยปรับตามที่ศาลกำหนด และอาจเข้าสู่กระบวนการบังคับคดี

3. ลดเบี้ยปรับ 80% สำหรับผู้กู้ยืมทุกกลุ่มที่ค้างชำระหนี้ และปิดบัญชีในครั้งเดียว

กรณีผู้กู้ยืมที่ยังไม่ถูกดำเนินคดี ติดต่อชำระหนี้ที่ธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

กรณีผู้กู้ยืมถูกดำเนินคดี ลงทะเบียนขอรับสิทธิได้ที่ https://www.studentloan.or.th/promotion โดยผู้กู้ยืมต้องชำระค่าทนายความและค่าฤชาธรรมเนียมศาลให้เสร็จสิ้นก่อนชำระหนี้ปิดบัญชี โดยขยายระยะเวลาเดิมที่สิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นให้สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

ผู้กู้ยืมเงินที่ลงทะเบียนขอรับสิทธิแล้วสามารถชำระหนี้ปิดบัญชีให้เสร็จสิ้นได้อีกภายใน 20 วันทำการ (ภายใน 30 ตุลาคม 2563)

4. ลดเบี้ยปรับ 75% เฉพาะผู้กู้ยืมที่ยังไม่ถูกดำเนินคดีที่ชำระหนี้ค้างทั้งหมดให้มีสถานะปกติ (ไม่ค้างชำระ)

โดยติดต่อชำระหนี้ที่ธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย โดยให้ขยายระยะเวลาเดิมที่สิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นให้สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

5. พักชำระหนี้ให้แก่ผู้กู้ยืมที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2 ปี

ผู้กู้ยืมที่มีสถานะยังไม่ถูกดำเนินคดี จะได้รับการผ่อนผันการชำระหนี้ตามเงื่อนไข ผู้กู้ยืมสามารถลงทะเบียนยื่นคำขอรับสิทธิได้ที่ https://www.studentloan.or.th/promotion โดยขยายระยะเวลาเดิมที่สิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นให้สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

กรณีผู้ที่มีงวดชำระเป็นรายปี ได้รับสิทธิผ่อนผันการชำระหนี้งวดปี 2563 เป็นเวลา 2 ปี นับแต่วันที่กองทุนอนุมัติ โดยผู้กู้ยืมจะกลับมาชำระหนี้งวดปี 2563 ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 และงวดที่เหลือในปีถัดไป
กรณีผู้ที่มีงวดชำระเป็นรายเดือน ให้ผ่อนผันการชำระหนี้ 24 เดือน นับตั้งแต่เดือนถัดไปที่กองทุนอนุมัติ โดยในระหว่างพักชำระหนี้ดังกล่าว กองทุนจะไม่ถือว่าผู้กู้ยืมผิดนัดชำระหนี้ กองทุนจะหยุดคิดดอกเบี้ย เบี้ยปรับ หรือค่าธรรมเนียมผิดนัดชำระหนี้ทั้งงวดที่ค้างชำระก่อนหน้าและงวดที่อยู่ระหว่างผ่อนผันการชำระหนี้ จนกว่าระยะเวลาพักชำระหนี้จะสิ้นสุด

​6. ผ่อนผันการชำระหนี้

ในกรณีสถานการณ์ที่มีความจำเป็นสำหรับผู้กู้ยืมที่ครบกำหนดชำระหนี้และไม่เป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้ สามารถยื่นคำขอผ่อนผันและส่งเอกสารหลักฐานไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนครบกำหนดชำระหนี้ ในวันที่ 5 กรกฎาคม ซึ่งเป็นไปตามประกาศของกองทุนที่มีอยู่เดิมแล้ว ดังนี้

กรณีผู้กู้ยืมที่ไม่มีรายได้หรือมีรายได้ไม่เกิน 8,008 บาทต่อเดือน สามารถขอผ่อนผันได้ไม่เกิน 2 คราวๆละไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่ได้รับอนุมัติ ซึ่งในช่วงเวลาที่ได้รับการผ่อนผัน ผู้กู้ยืมไม่ต้องชำระหนี้ทั้งเงินต้น และดอกเบี้ย รวมถึงยกเว้นเบี้ยปรับกรณีผิดนัดชำระหนี้ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ได้รับการผ่อนผัน

7. งดการขายทอดตลาด
สำหรับผู้กู้ยืม และ/หรือผู้ค้ำประกัน ที่กองทุนได้ดำเนินการยึดทรัพย์ไว้ทุกราย และขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการขายทอดตลาด กองทุนจะยื่นคำร้องของดการขายทอดตลาดทุกรายไปจนถึงสิ้นปี 2563 โดยจะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้กู้ยืม และ/หรือ ผู้ค้ำประกันที่ถูกยึดทรัพย์ รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วม ผู้รับจำนองที่ยึดไว้ (ถ้ามี)

8. ชะลอการบังคับคดี
กยศ. ได้มีการชะลอการบังคับคดีกับผู้กู้ยืมเงิน และผู้ค้ำประกันตามคำพิพากษา เว้นแต่กรณีที่การบังคับคดีใกล้พ้นระยะเวลาการบังคับคดี 10 ปี ยังคงต้องดำเนินการบังคับคดีไปตามปกติ ส่วนในคดีที่มีการยึดทรัพย์ไว้แล้ว กองทุนฯ จะชะลอการขายทอดตลาดไว้เป็นการชั่วคราว โดยมีเงื่อนไขว่า ผู้กู้ยืมเงิน หรือผู้ค้ำประกัน จะต้องทำบันทึกข้อตกลงไกล่เกลี่ยในชั้นบังคับคดีกับกองทุนฯ และไปยื่นคำร้องของดการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ถูกยึดไว้ ซึ่งในการงดการขายทอดตลาด เจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน และผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีทุกคนจะต้องให้ความยินยอมให้งดการขายทอดตลาด จึงจะสามารถงดการขายทอดตลาดได้ตามกฎหมายมาตรา 289 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

Latest

อียูหนุน WHO อัด ‘ทรัมป์’ ไม่ใช่เวลามากล่าวหาใคร

สหภาพยุโรป (EU) ออกมาวิพากษ์วิจารณ์โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่ขู่จะยกเลิกการส่งเงินสนับสนุนองค์การอนามัยโลก (WHO) เป็นการถาวร และดึงสหรัฐฯ ออกจากการเป็นสมาชิกองค์การฯในอนาคต ก่อนหน้านี้ทรัมป์เผยแพร่จดหมายข่มขู่บนทวิตเตอร์ เมื่อวันจันทร์ (18 พ.ค.) ซึ่งส่งถึงทีโดรส อัดฮานอม กีบรีเยซุส ผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การฯ

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 1 รายจากบาเรนห์ ผู้ป่วยในรพ.ต่ำ 100 วันแรก เหลือ 90 ราย

ผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 1 ราย เดินทางกลับจากบาเรนห์ รวมสะสม 3,034 ราย และไม่มีผู้เสียชีวิต รักษาตัวอยู่โรงพยาบาลต่ำกว่า 100 รายครั้งแรกนับตั้งแต่เกิดการระบาด เหลือ 90 ราย และมีผู้รักษาหายแล้วรวมสะสม 2,888 ราย

สายมูห้ามพลาด! เจียไต๋ เปิดตัวชุดปลูก “Lucky Flower”

การปลูกพืชเพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นความเชื่อที่อยู่กับคนไทยมานาน ไม่ว่าจะเป็นการปลูกต้นไม้มงคล การปลูกต้นไม้ตามทิศมงคล หรือการปลูกพืชตามวันเกิด การปลูกต้นไม้ยังเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมผ่อนคลายความเครียดยอดฮิตสำหรับคนไทยที่กำลังร่วมใจกันอยู่บ้านเพื่อช่วยกันลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อีกด้วย เจียไต๋ โฮมการ์เด้น โดยบริษัท เจียไต๋ จำกัด ผู้นำธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรของไทย สนับสนุนให้ทุกคนได้ผ่อนคลายความตึงเครียดและเสริมสิริมงคลให้ชีวิตได้ง่ายๆ จากที่บ้าน ด้วยชุดสนุกปลูกเซตใหม่ล่าสุด “Lucky Flower” ที่มาพร้อมอุปกรณ์ปลูกแบบครบครัน ช่วยอำนวยความสะดวกในการปลูกไม้ดอก เนรมิตสีสันให้บ้านสวยได้ อีกทั้งยังใช้พื้นที่น้อย เหมาะสำหรับปลูกในคอนโดอีกด้วย ชุดสนุกปลูก Lucky Flower...

ทางหลวงผ่าทะเลทรายใหญ่สุดในจีนใกล้เสร็จ

การก่อสร้างทางหลวงสายอวี้หลี-เฉี่ยโม่ ซึ่งเป็นทางหลวงสายเหนือ-ใต้ ตัดผ่านทากลามากัน (Taklimakan) ทะเลทรายขนาดใหญ่ที่สุดของจีน ได้คืบหน้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายของการก่อสร้างแล้ว เหล่าคนงานบริษัท ไชน่า คอมมูนิเคชันส์ คอนสตรัคชัน จำกัด (CCCC) ต่างทำงานอย่างขะมักเขม้นบนเนินทรายขนาดใหญ่ที่สุดของโครงการนี้ ซึ่งมีทรายที่ต้องจัดการยักย้ายถ่ายเทอยู่ราว...

Related News

สศช.เผยจีดีพีไตรมาสแรก -1.8% ทั้งปีติดลบ 5-6%

สศช.เผยภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรก ผลิคภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ(จีดีพี) ติดลบ 1.80% คาดทั้งปีติดลบ 5-6% คาดในไตรมาส 2 จะหนักที่สุด คาดการณ์เศรษฐกิจ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร  ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) กล่าวว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ไตรมาสที่...

เฟดคาดเศรษฐกิจสหรัฐฟื้นครึ่งปีหลัง ขณะญี่ปุ่นเผชิญภาวะถดถอยรอบ 4 ปีครึ่ง

เฟดประเมินเศรษฐกิจสหรัฐ คาดว่าจะเริ่มฟื้นตัวในครึ่งปีหลัง หากไม่เกิดการระบาดของโควิด-19 รอบ 2 ขณะที่ญี่ปุ่นเผชิญกับภาวะถดถอยครั้งแรกในรอบ 4 ปีครึ่ง นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) กล่าวว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะฟื้นตัวในครึ่งหลังของปีนี้ และตะขยายตัวอย่างแข็งแกร่งจนถึงปลายปีหน้า แต่ขึ้นกับการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)ว่าจะพัฒนาได้เร็วแค่ไหน

สำรวจธุรกิจไหน ‘ฟื้น-ไม่ฟื้น’ หลังผ่อนคลายระยะ 2

การผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในระยะ 2 เริ่มตั้งแต่ 17 พ.ค. ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมาคึกคักอีกครั้ง แต่ยังไม่เทียบไม่ได้กับช่วงก่อนการระบาด หลังจากผ่อนคลายมาตรการ มีธุรกิจไหนจะฟื้นตัวได้ และ ธุรกิจไหนยังคงได้รับผลกระทบต่อไป จนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติ ซึ่งจากหลักเกณฑ์การผ่อนคลายที่ประกาศออกมาช่วยให้พอมองเห็นภาพได้ชัดขึ้น

ปิดห้างฉุดรายได้ CPN ลด 0.5% จับตาไตรมาส 2 กระทบหนัก

CPN กำไรไตรมาสแรกเพิ่ม 61.29% จากรายการพิเศษ หากไม่รวมรายการมิได้เกิดขึ้นเป็นประจำ มาตรการปิดห้างฉุดกำไรสุทธิลด 8.7% พร้อมจ่ายปันผล 0.80 บาท บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ CPN ในไตรมาสแรก มีกำไรสุทธิ 4,591.99...

พิษโควิด-19 กระทบหนัก เที่ยวบิน ‘ใน-ต่างประเทศ’ ยกเลิกแล้ว 1.94 แสนเที่ยวบิน

การขนส่งทางอากาศภายในประเทศกระเตื้องขึ้นในสัปดาห์แรกเดือนนี้ ทั้งผู้โดยสารและขนส่งสินค้า ขณะที่เส้นทางต่างประเทศลดลง มีเที่ยวบินยกเลิกสะสมถึง 11 พ.ค. มากถึง 1.94 แสนเที่ยว สำนักงานการบินพลเรือน ระบุว่าปริมาณผู้โดยสารระหว่างประเทศในสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคม (3-9 พ.ค.) มีจำนวน 8,359 คน เพิ่มขึ้น คิดเป็น...