Home COVID-19 คนยื่นขอชดเชยว่างงานวันละ 30,000 ราย ประกันสังคมจ่ายแล้ว 2.35 พันล้าน

คนยื่นขอชดเชยว่างงานวันละ 30,000 ราย ประกันสังคมจ่ายแล้ว 2.35 พันล้าน

สำนักงานประกันสังคมยกทีมชี้แจงจ่ายเงินทดแทนว่างงาน เผยมีผู้ใช้สิทธิแล้ว 9.58 แสนราย เหลือลูกจ้างขาดการรับรองสิทธิอีก 2.94 แสนราย คนไม่สิทธิแต่ยื่นขอกว่า 2 แสนราย ขณะที่คนขอว่างงานเฉลี่ยวันละ 3 หมื่นราย  

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่าการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยว่าตั้งแต่วันที่ 24 มี.ค. – 2 พ.ค. 63 มีผู้ประกันตนมายื่นขอใช้สิทธิ์ทั้งสิ้น 1,177,841 ราย

จากการใช้ระบบตรวจสอบข้อมูลพบว่า มีข้อมูลที่ยื่นซ้ำหรือไม่ใช่ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ที่จะได้สิทธิทั้งสิ้น 219,537 ราย คงเหลือผู้ที่มีสิทธิ์ทั้งสิ้น 958,304 ราย จะดำเนินการจ่ายได้ตั้งแต่วันที่กฎหมายมีผลบังคับใช้คือ 17 เม.ย.63 โดยเร่งดำเนินการวินิจฉัยสั่งจ่ายให้กับผู้ที่มีสิทธิ์ ทั้งสิ้นจำนวน 455,717 ราย ตั้งแต่วันที่ 20 เม.ย.63 ที่ผ่านมาถึง 2 พ.ค. 63 คงเหลืออีก 207,895 ราย

- Advertisement -

สำนักงานประกันสังคมจะจ่ายเงินได้นั้น จะต้องมีการยื่นขอใช้สิทธิ์ 2 ทาง คือ ผู้ประกันตนที่ขอใช้สิทธิกับนายจ้างที่จะต้องรับรองสิทธิให้ลูกจ้าง จำนวน 294,692 ราย ยังรอการรับรองสิทธิจากนายจ้างประมาณ 50,000 ราย จึงขอให้นายจ้างช่วยรับรองสิทธิให้กับผู้ประกันตนด้วย ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้สั่งระดมเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานทุกกรม ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ประสานนายจ้างให้ช่วยมารับรองสิทธิ์ เพื่อสำนักงานจะได้ดำเนินการวินิจฉัย หรือนายจ้างอาจได้รับ SMS หรือ e-mail จากเว็บประกันสังคม หนังสือจากสำนักงานประกันสังคม เมื่อได้รับหนังสือแล้ว ขอนายจ้างรีบดำเนินการ

จำนวนที่ได้สั่งจ่ายไปแล้ว 455,717 ราย คิดเป็นเงิน 2,354 ล้านบาท

ขณะนี้มีผู้ทยอยยื่นว่างงานเฉลี่ย 30,000 คนต่อวัน หากมีข้อสงสัยหรือข้อสอบถามสามารถติดต่อสำนักงานประกันสังคมได้ที่เบอร์สายด่วน 1506

นางพิศมัย นิธิไพบูลย์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม ในฐานะโฆษกสำนักงานประกันสังคมกล่าวว่า การสำนักงานประกันสังคมได้ปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย ให้ขยายความคุ้มครองผู้ประกันตนจากภัยอันเกิดจากโรคโควิด 19 ซึ่งผู้ประกันตนและนายจ้างสามารถตรวจสอบและยื่นเอกสารเข้ามาทางเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม ซึ่งมีการพัฒนาการยื่นรับรองระบบ E-service เพื่อให้ข้อมูลถูกต้องและชัดเจน สามารถนำมาประกอบการวินิจฉัยได้เร็วขึ้น

กรณีนายจ้างที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนรับ USER และ Password สามารถดำเนินการได้หน้าเว็บไซต์และจะมีการออก USER และ Password ตอบกลับไปยัง Email ของท่านและสามารถยื่นรับรองในวันเดียวกัน

สำนักงานประกันสังคมระดมสรรพกำลังติดตามให้นายจ้าง ซึ่งพบปัญหา บางกรณีนายจ้างยังประกอบกิจการอยู่แต่ลูกจ้างยื่นเข้ามา กรณีนี้ไม่สามารถรับเงินเยียวยาได้ เพราะยังมีการประกอบกิจการอีกกรณีหนึ่ง นายจ้างมีการหยุดงานจริง แต่ยื่นขอใช้มาตรา 75 ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน คือ มีการจ่ายเงินให้กับลูกจ้างร้อยละ 75 เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือน

สำนักงานประกันสังคมถือว่า เงินตรงนั้นเป็นค่าจ้างที่จะต้องนำส่งสำนักงานประกันสังคม ลูกจ้างก็จะไม่ได้ใช้สิทธิเยียวยาของสำนักประกันสังคม

ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมจะนำข้อมูลทั้งหลายมาหักออกจากจำนวนลูกจ้างที่ให้นายจ้างยื่นรับรอง เพื่อนำไปบริหารต่อเพื่อจะได้เร่งจ่ายเงินเยียวยา

กรณีที่มีการยื่นเข้ามาแล้วเงินเดือนเท่ากันแต่ไม่ได้รับเงินเท่ากันว่า กรณีการวินิจฉัยจ่ายเงินมีการรับรองยื่นว่างงานเข้ามาตั้งแต่ช่วงแรกที่มีเหตุสุดวิสัย อย่างไรก็ตาม กฎกระทรวงของประกันสังคมบังคับใช้วันที่ 17 เมษายน

ดังนั้น เรื่องที่ยื่นเข้ามาก่อนได้นำมาวินิจฉัยให้ก่อน ซึ่ง ณ วันวินิจฉัยจะตัดจ่ายเงินให้ลูกจ้างรายนั้นไปก่อน ซึ่งในครั้งถัดไปจะมีการประมวลผลจ่ายเงินให้พร้อมกันในเดือนถัดไป เพราะฉะนั้นเมื่อนำมารวมกันแล้วก็จะได้รับเงินเท่ากันเดือนที่ 3 จะครบ 90 วัน ตัดจ่ายให้อีกครั้งเป็นครั้งสุดท้าย จะได้รับเงินเท่ากัน

กรณีที่การคำนวณเงินสมทบที่คำนวณเป็นรายวันว่า เนื่องจากว่าเงินสมทบที่นำมาคำนวณสิทธิประโยชน์ให้ใช้ฐานค่าจ้างสูงสุดที่ผู้ประกันตนนำส่งเข้ามา นำมารวมกัน 3 – 5 เดือน หากค่าจ้างไม่เท่ากัน จะนำมารวมกันแล้วหาร 90 วัน เป็นค่าจ้างต่อวัน ถ้าเป็นค่าจ้างเฉลี่ย3 เดือนสูงสุดและนำไปคูณจำนวน 90 วัน ลูกจ้างที่เงินเดือน 15,000 บาท เท่ากันทุกเดือนสามารถออกมาเท่ากันได้

แต่บางคนได้รับค่าครองชีพหรือเงินอื่น ๆ ที่ถือเป็นเงินค่าจ้างนำส่งเข้ามาด้วย จึงจะดูแต่ฐานเงินเดือนอย่างเดียวไม่ได้

ทั้งนี้ หลังจากสำนักงาน ฯ ที่ได้รับแจ้งจากหน่วยปฏิบัติจังหวัดและสำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ รวมถึงพื้นที่กรุงเทพมหานคร จะมีการนำจำนวนนายจ้างที่รับรองเหล่านั้นนำมาบริหารจัดการวินิจฉัยจ่ายเงินให้โดยเร็ว เพื่อทุกคนจะได้รับเงินครบถ้วน อาจจะมีการล่าช้าบ้าง ซึ่งการใช้มาตรา 75 อาจจะมีระยะเวลารอ เพราะต้องส่งให้สำนักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงานตรวจสอบ ก่อนจะมีการส่งกลับมาให้วินิจฉัยจ่ายเงินให้

ยันสำนักงานประกันสังคมมีเงินเพียงพอ

นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักเงินสมทบ อธิบายการลงทุนในส่วนเงินทุนประกันสังคม ในส่วนของการลงทุน 2.03 ล้านล้านบาท ร้อยละ 82 นำไปลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง คือ พันธบัตรรัฐบาลเป็นส่วนใหญ่ พันธบัตรของธนาคารแห่งประเทศไทย และพันธบัตรของรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน อีกร้อยละ 18 ลงทุนในหน่วยลงทุนที่เป็นโครงสร้างพื้นฐาน infrastructure คือ ทองคำ และหน่วยลงทุนอสังหาริมทรัพย์ ดังนั้น ผู้ประกันมั่นใจเสถียรภาพและความมั่นคงของกองทุนฯ มีความพร้อมและเพียงพอที่จะจ่ายสิทธิประโยชน์ทุกๆกรณี

สำนักงานประกันสังคมมีการลงทุนเฉลี่ยย้อนไป 10 ปีอยู่ที่ร้อยละ 3.8 โดยเฉลี่ย ซึ่งคณะกรรมการประกันสังคมกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด ประกอบด้วย ผู้แทนนายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ทรงคุณวุฒิ จากหลากหลายองค์กรของประเทศ

ในส่วนการคืนเงินสมทบนั้น ลดอัตราเงินสมทบให้กับผู้ประกันตนจากร้อยละ 5 เหลือร้อยละ 1 และลดอัตราเงินสมทบให้กับสถานประกอบการ จากร้อยละ 5 เหลือร้อยละ 4 โดยเเงินเดือน 15,000 จะได้คืน 600 บาทต่อเดือน จำนวน 3 เดือน คือ 1,800 บาท กรณีสถานประกอบที่ได้หักเงินสมทบในอัตราเดิมในเดือนเมษายน จะได้คืนให้ผู้ประกันตนที่หักไว้เกิน หากยังไม่ได้ส่งเงินนายจ้างจะนำคืนลูกจ้างเลย หากนำส่งประกันสังคมแล้ว จะคืนให้กับนายจ้างดำเนินการต่อไป

มาตรการลดอัตราเงินสมทบนี้ จะทำให้มีเงินกลับเข้าไประบบของผู้ประกันตนทั้งระบบ 17,000 กว่าล้านบาท

สำหรับสิทธิในการรักษาพยาบาลว่า สำนักงานประกันสังคมดูแลผู้ป่วยจากโควิด-19 เทียบเท่ากันกับกองทุนข้าราชการหรือกองทุน สปสช. อย่างเต็มที่ โดยกองทุนประกันสังคมพร้อมดูแลและดำเนินการตามระเบียบในการเยียวยารักษาผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากการเจ็บป่วย ขอย้ำว่าเงินประกันสังคมเกิดจาก 3 ฝ่าย คือ นายจ้าง ลูกจ้าง และรัฐบาล จ่ายตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดบัญญัติ เพราะเป็นสิทธิประโยชน์ที่จะต้องดูแลพี่น้องประกันผู้ประกันตนอย่างเต็มที่ ขอย้ำให้มั่นใจว่าสำนักงานประกันสังคมมีเงินเพียงพอและอยู่ในสถานะที่มั่นคง

Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

CIMBT มองเศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลัง กับ​ 4​ ปัจจัยที่ต้องจับตา​ R.E.S.T

ดร.อมรเทพ จาวะลา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักวิจัย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เปิดเผยว่า เศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลังน่าจะเห็นสัญญาณการฟื้นตัวดีขึ้นไตรมาสต่อไตรมาส และมีเรื่องที่น่าจับตา โดยเปรียบได้กับ ตัวอักษรย่อ 4 ตัว ได้แก่ R.E.S.T R ย่อมาจาก Reshuffle คือ การปรับคณะรัฐมนตรี การเมืองมีผลต่อเศรษฐกิจ โดยเฉพาะทีมเศรษฐกิจหากทำให้ชัดเจน ทำให้แข็งแกร่ง มีนโยบายที่ทำให้เห็นว่าจะนำเม็ดเงิน 4...

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

ผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 2 ราย กลับจากอินเดีย-อินโดนีเซีย ทั่วโลกติดเชื้อใกล้ 12 ล้าน

ศบค. รายงานว่า วันนี้ (8 ก.ค.) มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2 ราย เดินทางกลับจากต่างประเทศ  โดยมีผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,197 ราย หายป่วยแล้ว 3,074 ราย และเสียชีวิตสะสม ไม่เปลี่ยนแปลง เท่าเดิม 58 ราย สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก ณ วันพุธที่...

บล.หยวนต้า มอง 12 หุ้นอ้างอิงใหม่เป็นขาขึ้น ก่อน Stock Futures เข้าเทรด

บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ให้มุมมองต่อ 12 หุ้นอ้างอิงใหม่ของ Stock Futures ว่า วันที่ 13 ก.ค. นี้ จะมี BPP, EASTW, JMT, M, MBK, OSP, THG, TOA, TPIPP,...

‘สมคิด’ ชี้ครึ่งปีหลังเจอพายุเศรษฐกิจทั่วโลก หวังอานิสงส์ 2 ไตรมาสแรกพาไทยรอด

  "สมคิด" รับ เศรษฐกิจทั่วโลกอ่วมจากโควิด-19 หวังครึ่งปีหลังฟื้นตัว เผย “เจโทร” ยังมั่นใจลงทุนไทย ไม่เคลื่อนย้าย เมื่อวันที่ 8 ก.ค. เวลา 08.00 น. ที่ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล นายทาเคทานิ อัทสึชิ ประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น ณ กรุงเทพฯ (เจโทร กรุงเทพฯ) เข้าพบนายสมคิด...

Related News

ผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 2 ราย กลับจากอินเดีย-อินโดนีเซีย ทั่วโลกติดเชื้อใกล้ 12 ล้าน

ศบค. รายงานว่า วันนี้ (8 ก.ค.) มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2 ราย เดินทางกลับจากต่างประเทศ  โดยมีผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,197 ราย หายป่วยแล้ว 3,074 ราย และเสียชีวิตสะสม ไม่เปลี่ยนแปลง เท่าเดิม 58 ราย สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก ณ วันพุธที่...

หุ้นเอเชียแกว่งไร้ทิศทาง ขณะดาวโจนส์ร่วง 396.85 จุด

ตลาดหุ้นเอเชียแกว่งตัว จากแรงเทขายทำกำไร หลังจากปรับขึ้นในวันก่อน เนื่องจากนักลงทุนเริ่มไม่แน่ใจสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลก จากยอดผู้ติดเชื้อยังเพิ่มขึ้นอย่างมากในหลายประเทศ ดัชนีฟิวเจอร์ S&P/ASX 200 ออสเตรเลีย ลดลง 0.50% ในช่วงแรกการซื้อขาย ขณะที่ Nikkei 225 ฟิวเจอร์ เพิ่มขึ้น 0.11% และดัชนีฟิวเจอร์ฮั่งเส็ง ปรับขึ้น 0.39%

‘ซื้อก่อน ผ่อนทีหลัง’ ดันช็อปออนไลน์ช่วงล็อกดาวน์

สำรวจพฤติกรรมช็อปปิ้งช่วงล็อกดาวน์ คนอเมริกันนิยมวิธี "ซื้อก่อน ผ่อนทีหลัง” ดันฐานลูกค้า Afterpay เพิ่มกว่าล้านราย หนึ่งในกิจกรรมยอดฮิตช่วงล็อกดาวน์ คือการซื้อของทางออนไลน์ ซึ่งมีสินค้าให้เลือกละลานตา นั่งดูกันได้เป็นวันๆ แถมไม่ต้องไปต่อคิวรอจ่ายเงิน ยิ่งร้านไหนมีโปรโมชั่นแบบ “ซื้อก่อน ผ่อนทีหลัง” ยิ่งดึงดูดใจขาช็อป ในสหรัฐมีหลายบริษัททีเดียวที่เสนอบริการทำนองนี้แก่ขาช็อปออนไลน์ อย่างรายของ Afterpay ที่เปิดโอกาสให้ขาช็อปแบ่งจ่ายค่าสินค้าได้เป็นงวดๆ โดยไม่ต้องเสียดอกเบี้ย บริษัทเหล่านี้ได้เงินจากการชาร์จร้านค้าเป็นค่าคอมมิชชัน 4-6% และได้อานิสงส์ในช่วงที่ผู้คนหันไปซื้อของทางออนไลน์ระหว่างการล็อกดาวน์ มีการมองกันว่าผู้คนน่าจะห่างๆ ร้านรวงต่างๆ ไปอีกพักหนึ่ง...

ปารีสแฟชั่นโชว์ โกออนไลน์

ปกติแล้ว กรุงปารีส นครแห่งแสงสีและความฟู่ฟ่า ขวัญใจชาวแฟชั่นนิสต้า จะจัดงานงานแฟชั่นโชว์ “โอตกูตูร์” ในเดือนก.ค. แต่วิกฤติไวรัสโควิด-19 ทำให้บรรดาดีไซเนอร์มือดี หันไปทดลองเปิดแคทวอล์กกันทางออนไลน์แทน หวังนำเสนอแฟชั่นใหม่ ให้ลูกค้าไม่ตกเทรนด์ แบรนด์ดังตั้งแต่ Christian Dior ไปจนถึง Valentino ได้ตระเตรียมคอลเลคชั่นล่าสุดไว้แล้ว และจะจัดแฟชั่นโชว์ในวันที่ 6-8 ก.ค.นี้ อย่างน้อย การนำเสนอแฟชั่นฤดูกาลล่าสุดทางออนไลน์ ก็ช่วยให้บรรดาซัพพลายเออร์สิ่งทอและช่างเสื้อได้ดำเนินธุรกิจต่อไป แม้ธุรกิจอื่นยังค่อนข้างซบเซาก็ตาม เจ้าของบริษัทให้บริการรถลิมูซีน ซึ่งปีที่ผ่านๆ มาเคยให้บริการรับส่งลูกค้าตามงานแฟชั่นโชว์...

อินเดียป่วยไวรัสใหม่ 24,850 ราย ทุบสถิติสูงสุด

กระทรวงสาธารณสุขของอินเดียรายงานพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ใหม่ 24,850 ราย และผู้เสียชีวิตด้วยโรคดังกล่าว 613 ราย ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ส่งผลให้สถิติผู้ป่วยสะสมและผู้เสียชีวิตสะสมทะยานแตะ 673,165 ราย และ 19,268 ราย ตามลำดับ ตัวเลขดังกล่าวกลายมาเป็นสถิติผู้ติดโควิด-19 ใหม่สูงสุดในรอบ 1 วัน นับตั้งแต่โรคระบาดคุมคามประเทศแห่งนี้ ข้อมูลของกระทรวงระบุว่า ในวันดังกล่าวมีผู้ป่วยที่แสดงอาการดีขึ้นและออกจากโรงพยาบาลแล้ว 409,083...