เปิดโครงสร้าง “หนี้ครัวเรือน” ทำไม “คลัง” ชี้ว่าไม่รุนแรง

Cover Story เปิดโครงสร้าง “หนี้ครัวเรือน” ทำไม “คลัง” ชี้ว่าไม่รุนแรง

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังประเมินว่า สถานการณ์หนี้ครัวเรือนของไทยยังไม่เป็นประเด็นที่น่ากังวล แม้ระดับหนี้ครัวเรือน ณ สิ้นไตรมาส 1/62 จะอยู่ในระดับสูงที่ 78.7% ต่อ GDP หรือ 12.97 ล้านล้านบาท แต่ถือว่าลดลงเมื่อเทียบกับระดับหนี้ครัวเรือนที่เคยสูงสุดที่ 81.2% ต่อ GDP เมื่อปี 2558


โดยหนี้ส่วนใหญ่เป็นหนี้ที่มีสินทรัพย์เป็นหลักประกัน เช่น ที่พักอาศัย รถยนต์ ซึ่งหนี้เหล่านี้เพื่อเป็นหนี้เพื่อการสะสมความมั่งคั่งในรูปทรัพย์สิน และเพื่อการลงทุนทำธุรกิจหารายได้ ก็จะส่งผลดีต่อความมั่นคงของรายได้ครัวเรือน

ขณะที่หนี้ครัวเรือนบางส่วนใช้เพื่อประกอบธุรกิจ ถือเป็นสินเชื่อที่สร้างรายได้ให้ครัวเรือนด้วยเช่นกัน ซึ่งเมื่อหักสินเชื่อธุรกิจนี้ออก ระดับหนี้ครัวเรือนไทยจะลดลงมาอยู่ที่ 65.8% ต่อ GDP ส่วนสัดส่วนหนี้ครัวเรือนเพื่อการบริโภค เช่น สินเชื่อบุคคล และบัตรเครดิต อยู่ในระดับต่ำเพียง 6.3% ของหนี้ครัวเรือนทั้งหมด ขณะที่หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ของหนี้ครัวเรือนยังอยู่ในระดับต่ำเช่นกันที่ 3.3%

โดยหนี้ครัวเรือนส่วนใหญ่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันและมีวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อสินทรัพย์ เช่น อสังหาริมทรัพย์ (ร้อยละ 29.2) รถยนต์และรถจักรยานยนต์ (ร้อยละ 15.4) นอกจากนี้ ยังมีสินเชื่อเพื่อการดำเนินธุรกิจ (ร้อยละ 16.4) สหกรณ์ (ร้อยละ 15.6)และสินเชื่ออื่นๆ (ร้อยละ 17.1) ทั้งนี้หากไม่รวมหนี้ที่ครัวเรือนกู้ยืมไปเพื่อทำธุรกิจ หนี้ครัวเรือน ณ ไตรมาส 1 ปี 2562 จะอยู่ที่ 10.84 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 65.8 ต่อ GDP

ทั้งนี้แม้ว่าระดับหนี้ครัวเรือน ณ สิ้นไตรมาส 1 ปี 2562 ของไทยจะอยู่ในระดับสูง แต่ถือได้ว่าลดลงเมื่อเทียบกับระดับหนี้ครัวเรือนที่เคยสูงสุดที่ร้อยละ 81.2 ต่อ GDP เมื่อปี 2558 กระทรวงการคลังประเมินว่า สถานการณ์หนี้ครัวเรือนยังไม่เป็นประเด็นที่น่ากังวล เนื่องจากหนี้ส่วนใหญ่เป็นหนี้ที่มีสินทรัพย์เป็นหลักประกัน เช่น ที่พักอาศัย รถยนต์ ซึ่งหากมองว่าหนี้เหล่านี้เป็นไปเพื่อการสะสมความมั่งคั่งในรูปสินทรัพย์และเพื่อการลงทุนทำธุรกิจหารายได้แล้ว ก็จะส่งผลดีต่อความมั่นคงทางทรัพย์สินและรายได้ของครัวเรือนด้วย

นอกจากนี้หนี้ครัวเรือนบางส่วนใช้เพื่อประกอบธุรกิจของครัวเรือน ซึ่งถือเป็นสินเชื่อที่สร้างรายได้ให้ครัวเรือน โดยเมื่อหักสินเชื่อธุรกิจนี้ออก ระดับหนี้ครัวเรือนของไทยจะลดลงอยู่ที่ 65.8 ของ GDP 

ในขณะที่สัดส่วนหนี้ครัวเรือนเพื่อการบริโภค เช่น สินเชื่อบุคคล และบัตรเครดิต อยู่ในระดับต่ำเพียงร้อยละ 6.3 ของหนี้ครัวเรือนทั้งหมด 4.สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs)ของหนี้ครัวเรือนยังอยู่ในระดับที่ต่ำที่ร้อยละ 3.3 ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ปี 2562

“รมว.คลัง” เชื่อ “หนี้ครัวเรือน” ยังไม่รุนแรง แต่ไม่ประมาท

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ระบุว่า  จากตัวเลขหนี้ครัวเรือนของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือ สภาพัฒน์  ที่ตัวเลขสูงสุดในรอบ 9 ไตรมาส และขึ้นมาอยู่ที่อันดับ 11 ของโลกนั้น  ทางกระทรวงการคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะเข้าไปติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด

โดยกระทรวงการคลังได้สั่งการให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ โดยเฉพาะธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เร่งลงพื้นที่ และให้เครือข่ายเข้าไปติดตามดูแลปัญหาเป็นรายบุคคล

นายอุตตม ระบุว่า สถานการณ์หนี้ครัวเรือนของไทยในขณะนี้ ยังไม่รุนแรงจนถึงขั้นต้องกังวล และมั่นใจว่าจะไม่มีผลกระทบต่อการขยายตัวเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2562 เพราะต้องแยกแยะว่าหนี้ครัวเรือนที่เกิดขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นหนี้ที่เกิดจากการทำธุรกิจ เป็นหนี้ที่มีหลักทรัพย์ หลักประกัน

“ถ้าเป็นหนี้ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ รัฐบาลก็จะสนับสนุน เพราะไม่ใช้หนี้ด้อยคุณภาพ แต่รัฐบาลก็ไม่ได้ประมาท ยังมีการติดตามดูแลสถานการณ์อยู่ตลอด ดูว่าจะทำอย่างไรให้คนไทยเข้าใจเกี่ยวกับการก่อหนี้ เพราะหนี้ครัวเรือนเป็นหนี้ที่ต้องบริหาร” รมว.คลังกล่าว

ใช้ “ออมสิน – ธ.ก.ส.” ดูแลปรับโครงสร้างหนี้

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ระบุว่า ทาง สศค. ได้มีการติดตามและประเมินสถานการณ์หนี้ครัวเรือนของไทยอย่างใกล้ชิด เพราะหากหนี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้นสูงมากเกินไปอาจจะส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินของระดับครัวเรือน และเสถียรภาพของเศรษฐกิจได้

โดยกระทรวงการคลังได้ให้ความสำคัญในการให้ความรู้ทางการเงินแก่ประชาชน ผ่านกระบวนการทำงานของธนาคารของรัฐ อย่างธนาคารออมสิน ที่ได้ดำเนินการให้ความรู้ความเข้าใจในการบริการการเงิน การออม บัญชีพอเพียง ผ่านโครงการการออมและบริหารหนี้ที่สมดุลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุข และโครงการสำหรับเด็กและเยาวชนในโรงเรียนและสถาบันอุดมศึกษา ผ่านโครงการธนาคารโรงเรียน

ขณะที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีโครงการให้ความรู้ทางการเงินแก่เกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผ่านโครงการสร้างสังคมแห่งปัญญา ผ่านศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ธ.ก.ส. นอกจากนี้ จะให้สถาบันการเงินของรัฐเข้ามามีบทบาทในการดูแลการปรับโครงสร้างหนี้ให้มากขึ้นด้วย

“กระทรวงการคลังไม่ได้นิ่งนอนใจ แต่ยืนยันว่า ระดับหนี้ครัวเรือนในปัจจุบัน ยังไม่ได้อยู่ในระดับที่น่ากังวลจนจะมีผลกระทบต่อภาพรวมของเศรษฐกิจไทย แม้ว่าเศรษฐกิจไทยวันนี้ จะมีการเติบโตชะลอตัวลงบ้าง จากก่อนหน้านี้คาดว่าจะโต 4% ก็เหลือ 3%  แต่ก็ยังมีการขยายตัวได้ ไม่ได้เติบโตติดลบหรือเกิดภาวะถดถอยแต่อย่างใด” นายลวรณ กล่าว

Advertisement

มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ตั้งเป้าปีงบฯ’63 โต 8% รับอุณหภูมิอากาศร้อน

นายยาซุชิ โมริยามะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทตั้งเป้าหมายรายได้ปีงบประมาณ 2563 ไว้ที่ 16,700 ล้านาบาท เติบโตขึ้น 8% จากปีงบประมาณ 2562 ที่คาดว่าจะปิดตัวเลขรายได้อยู่ที่ 15,500 ล้านบาท หรือเติบโตมากกว่า 7% เมื่อเทียบกับปีงบประมาณก่อนหน้า สำหรับในปีงบประมาณ...

ทรูมูฟ เอช ขออภัยลูกค้าเครือข่ายล่ม มอบสิทธิโทร 100 นาที ดาต้า 500 MB ฟรี

ทรูมูฟ เอช เข้าพบกสทช. เพื่อชี้แจงกรณีเหตุขัดข้อง เป็นผลให้ลูกค้าในบางพื้นที่ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว พร้อมสรุปมาตรการชดเชยลูกค้าที่ได้รับผลกระทบโดยมอบสิทธิให้โทรฟรี 100 นาทีทุกเครือข่าย และใช้งานอินเทอร์เน็ตฟรี 500 MB นานต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง -True move H ล่ม! เหตุซอฟต์แวร์ทำงานผิดปกติ...

ช่อง 3 ประกาศโครงการสมัครใจลาออก ดีเดย์ปลาย ก.พ. นี้

นายอริยะ พนมยงค์ กรรมการผู้อำนวยการ บมจ. บีอีซี เวิลด์ ประกาศโครงการ "สมัครใจลาออก" ในการประชุม Town Hall วันนี้ (19 กุมภาพันธ์ 2563) ให้พนักงานยื่นความประสงค์ได้ภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ นายอริยะ ได้ชี้แจงกับพนักงานถึงกลยุทธ์และแนวทางการทำธุรกิจของบริษัทในปี 2020...

AOT ลดค่าเช่า 20% สนามบิน 6 แห่ง คาดสูญรายได้ 5%

AOT ช่วยผู้ประกอบการในท่าอากาศยาน 6 แห่ง ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ลดค่าผลประโยชน์ ตอบแทน 20% และเลื่อนชำระได้ 6 เดือน คาดสูญรายได้ 5% ตามที่ได้เกิดสถานการณแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม่ (Covid-19) ที่แพร่ระบาดอย่างรุนแรงในประเทศจีนอยู่ในขณะนี้ ได้ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย จากการที่ประเทศจีนประกาศห้ามนักท่องเที่ยวประเภทหมู่คณะ (กรุ๊ปทัวร์) เดินทางออกนอกประเทศ ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2563 นอกจากนี้ สถานการณดังกล่าวได้สร้างความตระหนกให้กับนักท่องเที่ยวทั่วโลก...

เชฟโรเลต คอนเฟิร์มรถยนต์ลดสูงสุด 50% ทุกคันมีบริการหลังการขาย

เชฟโรเลต ประเทศไทย ได้ออกประกาศอย่างเป็นทางการในการมอบข้อเสนอพิเศษซึ่งเป็นโอกาสสุดท้ายก่อนที่จะยุติการจำหน่ายรถยนต์ เชฟโรเลตในประเทศไทย ดังนี้ เชฟโรเลต แคปติวา ใหม่ รุ่น LS 5 ที่นั่ง ลดราคาจาก 999,000 บาท เหลือ 499,000 บาท เชฟโรเลต โคโลราโด เทรล บอส ลดราคาจาก 859,000 บาท...

หมอก ควัน หรือฝุ่น นักลงทุนต้องแยกให้ออก โดย ปิยมิตร ยอดเมือง

รายการ Investor2know คอลัมน์นิสต์ในเวปไซต์ Business Today เรื่องโดย : ปิยมิตร  ยอดเมือง ลงเสียง  : นพฤทธิ์  กมลสุวรรณ ในการลงทุนนั้น ทุกวินาทีที่ดำเนินการไปย่อมมีปัจจัยแปลกใหม่ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ซึ่งหากจะเปรียบเทียบปัญหาอุปสรรคที่เข้ามา เฉกเช่น หมอก ควัน และฝุ่น ก็จะได้แง่คิดมุมมองที่น่าสนใจในอีกมิติหนึ่ง

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

- Advertisment -
รับข่าวสารจาก Business Today

ไม่พลาดข่าวสารแวดวงธุรกิจ เราอัพเดตข่าว บทความ และเรื่องน่าสนใจ สดใหม่ทุกวัน คุณสามารถรับข่าวสารจากเราได้ง่ายๆ โดยกรอก

ชื่อ นามสกุล และอีเมล

ได้เลยครับ