10 อาเซียน เชื่อมโยง eForm D สมบูรณ์

World Economy CLMV & China 10 อาเซียน เชื่อมโยง eForm D สมบูรณ์

คอลัมน์ ASEAN and Beyond

อาเซียนล้ำหน้าเชื่อมโยง eForm D 

ผ่านระบบ ASEAN Single Window ครบทุกประเทศแล้ว

————————————————–

         การพัฒนาระบบ ASEAN Single Window (ASW) เป็นนโยบายสำคัญของประเทศสมาชิกอาเซียน ในการบูรณาการร่วมกันเพื่อช่วยลดต้นทุน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และอำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน


โดยได้จัดทำความตกลง ASEAN Single Window Pilot Project ครบ 10 ประเทศ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2554 ซึ่งที่ผ่านมาประเทศสมาชิกอาเซียนได้พยายามเร่งผลักดันการใช้งานระบบ  ASW เชื่อมโยงให้ครบ 10 ประเทศโดยเร็วเพื่อส่งเสริมการค้าของภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งเตรียมความพร้อมเพื่อแลกเปลี่ยนเอกสารการค้าผ่านระบบ ASW ซึ่งเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้กระดาษ เช่น ใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (eForm D) ใบขนสินค้าอาเซียน ใบรับรองสุขอนามัยพืช ฯลฯ เพื่อทดแทนเอกสารที่เป็นกระดาษ

สำหรับหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Certificate of Origin: C/O) หมายถึงเอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานเพื่อแสดงว่าสินค้าที่ระบุอยู่ในเอกสารนั้นผ่านกระบวนการผลิตถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า (Rules of Origin: RoOs)

ภายใต้กรอบความตกลงอาเซียนหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าจะเป็นที่รู้จักกันในชื่อ Form D ซึ่งจะใช้ประกอบในการลดและยกเว้นภาษีระหว่างกันของประเทศสมาชิกอาเซียน

ในปัจจุบันมีการยกเว้นภาษี (0%) ระหว่างกันแล้วเกือบทุกรายการ ยกเว้นเพียงสินค้ากลุ่มอ่อนไหว (Sensitive List: SL) และกลุ่มอ่อนไหวสูง (High Sensitive List: HSL) เท่านั้นที่ยังไม่ยกเว้นภาษีระหว่างกัน

ในอดีตที่ผ่านมาผู้ประกอบการไทยที่ประสงค์จะขอ Form D จะต้องเดินทางไปติดต่อที่กรมการค้าต่างประเทศด้วยตนเองและเสียเวลารอรับ Form D ในรูปแบบกระดาษเพื่อนำ Form D ฉบับนั้นแนบไปพร้อมกับการส่งออกสินค้าเพื่อให้ผู้นำเข้านำไปแสดงกับศุลกากรประเทศปลายทางเพื่อขอลดหรือยกเลิกภาษีนำเข้า

แต่ภายใต้ระบบ ASW การออกและรับหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าซึ่งเรียกว่า eForm D จะสะดวกและสอดคล้องกับรูปแบบการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันเป็นอย่างมาก

เมื่อผู้ประกอบการยื่นขอออก eForm D กับกรมการค้าต่างประเทศ กรมฯ จะดำเนินการจัดส่งข้อมูล eForm D ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านไปยัง National Single Window (NSW) ของไทย และทำการส่งต่อข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบ ASEAN Single Window (ASW) โดยข้อมูลจะถูกส่งต่อไปยังศุลกากรประเทศปลายทางตามลำดับ

ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ข้างต้นจะถูกส่งแบบทันที (Real Time) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งนอกจากจะเป็นการประหยัดกระดาษแล้ว ยังเป็นการส่งข้อมูลแบบทันทีทันใดและศุลกากรปลายทางสามารถมั่นใจได้ว่า eForm D ฉบับดังกล่าวเป็นของจริงที่ออกโดยกรมการค้าต่างประเทศ และหากมีการสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าว ศุลกากรปลายทางก็สามารถส่งข้อมูลตรวจสอบย้อนกลับผ่านระบบ ASW ได้ทันที ซึ่งมีความรวดเร็วและสะดวกเป็นอย่างยื่งเมื่อเทียบกับการออกและรับ Form D ในอดีต

ที่ผ่านมาการเชื่อมโยงข้อมูล eForm D ภายใต้ระบบ ASW เพื่อใช้ในการผ่านพิธีการศุลกากรแบบไร้กระดาษมีเพียง 6 ประเทศเท่านั้นที่พร้อมเชื่อมโยง ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนามและบรูไน โดยเมียนมา กัมพูชา ฟิลิปปินส์ และ สปป.ลาว มีกำหนดเข้าร่วมระบบ ASW ภายในสิ้นปี 2562 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ล่าสุดกรมศุลกากรและกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่า สามารถเชื่อมโยงข้อมูล eForm D ภายใต้ระบบ ASW กับประเทศสมาชิกอาเซียนที่เหลือได้ครบทุกประเทศแล้ว โดยฟิลิปปินส์เป็นประเทศสุดท้ายที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลบนระบบ ASW ได้สำเร็จอย่างเป็นทางการ

ถือเป็นสัญญาณที่ดีที่จะช่วยทำให้การค้าขายในอาเซียนคล่องตัวมากยิ่งขึ้นและจะส่งผลดีต่อการค้าระหว่างประเทศของไทยเป็นอย่างมาก

สำหรับตลาดอาเซียนถือเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยในปัจจุบัน โดยการค้าระหว่างไทยกับอาเซียนในปี 2562 มีมูลค่ารวม 107,927.94 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 5.15 โดยไทยส่งออกไปอาเซียน 62,903.87 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และไทยนำเข้าจากอาเซียน 45,024.07 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ดังนั้น การเชื่อมโยง eForm D ผ่านระบบ ASW ได้ครบทั้ง 10 ประเทศและสามารถใช้งานได้เต็มรูปแบบจะ สร้างโอกาสดีให้กับผู้ประกอบการไทยที่จะสามารถเพิ่มมูลค่าทางการค้าในการส่งออกไปยังกลุ่มประเทศอาเซียนได้มากยิ่งขึ้นด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกและลดต้นทุนให้แก่ผู้ประกอบการที่ไม่เฉพาะแต่ผู้ประกอบการรายใหญ่เท่านั้น แต่รวมถึงผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยที่จะสามารถใช้ประโยชน์จากระบบดังกล่าวได้

และนี่ก็คืออีกหนึ่งความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมของการมารวมตัวกันเป็น “อาเซียน” ซึ่งต้องยกเครดิตทั้งหมดให้กับกรมศุลกากรและกรมการค้าต่างประเทศที่ร่วมมือกันฝ่าฟันและผลักดันจนมีวันนี้

 

อดุลย์ โชตินิสากรณ์
อดีตอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ผู้เชี่ยวชาญตลาดการค้าในภูมิภาคอาเซียนเป็นอย่างดี และมีบทบาทผลักดันนักธุรกิจไทยสามารถเปิดตลาดในอาเซียน
Advertisement

อังกฤษหนุนจ่ายเงินแบบ contactless ลดเสี่ยงไวรัส

อังกฤษเพิ่มวงเงินซื้อของด้วยบัตรเครดิต-เดบิต แบบ contactless หวังลดการหยิบจับสัมผัส ในช่วงที่เกิดการระบาดของโควิด-19 อังกฤษเพิ่มวงเงินซื้อของตามร้านค้าด้วยบัตรเครดิตและบัตรเดบิตแบบ contactless หรือไร้การสัมผัส เพียงแค่ชูบัตรเหนือเครื่องอ่านเท่านั้น โดยวงเงินซื้อของได้เพิ่มจาก 30 ปอนด์ (ประมาณ 1,200 บาท) เป็น 45 ปอนด์ (ประมาณ 1,800 บาท) ในช่วงที่ร้านค้าต่างๆ พยายามลดการหยิบจับและการติดต่อสัมผัส ขณะที่ลูกค้าก็ไม่จำเป็นต้องพกเงินสด ในช่วงที่ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่กำลังระบาดไปทั่วโลก ทั้งนี้...

IAA เผยผลสำรวจนักวิเคราะห์ ชี้ไตรมาส 2 หุ้นไทยยังโดนโควิด-19 กดดันทางลบ

IAA เผยผลสำรวจนักวิเคราะห์ ชี้ไตรมาส 2 หุ้นไทยยังโดนไวรัสโควิด-19 กดดันทางลบ ประเมินดัชนีหุ้นไทยสิ้นปี 63 ปิดที่ 1,276 จุด มอง GDP ปี 63 ติดลบ ก่อนไปขยายตัว 2.94% ในปี 64

ไฟร์สโตน X นิสชิน เปิดตัว “ไฟร์สโตน คัพนูดเดิล ลิมิเตท อิดิชั่น”

ผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์ไฟร์สโตน โดย บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ บริษัท นิสชิน ฟูดส์ (ไทยแลนด์) จำกัด เปิดตัวบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป “ไฟร์สโตน คัพนูดเดิล ลิมิเตท อิดิชั่น” ด้วยการดีไซน์แพคเกจจิ้งรูปแบบพิเศษ ที่ผสมผสานคุณภาพมาตรฐานของยางรถยนต์ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการพื้นฐานของการขับขี่ ร่วมกับ นิสชิน คัพนูเดิล บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปรสต้มยำทรงเครื่อง รสชาติสุดร้อนแรง...

ฝันที่เป็นจริงของคนออมกองทุน SSF และ SSFX

ตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา เราก็ได้ทราบแล้วว่า กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ได้จบหน้าที่ลง และเราได้มีกองทุนใหม่ชื่อ Super Savings Fund (SSF) เอาไว้สำหรับซื้อลงทุนเพื่อลดหย่อนภาษี แต่ตั้งแต่ต้นปี 2020 มีแต่คนเฝ้าติดตามว่า เมื่อไหร่แต่ละบลจ.จะคลอด กองทุน SSF ออกมากันสักที ด้านภาพรวมตลาดก็มีทั้งไวรัส COVID-19 ระบาด และ สงครามราคาน้ำมันทำให้ดัชนีตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวลดลงแรง ก็ยิ่งทำให้มีคนถามกันเข้ามาเยอะว่าเมื่อไหร่กองทุนรวม...

BBL จ่ายปันผลระหว่างกาล 5 บาทต่อหุ้นจากกำไรสะสม

BBL อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา 5 บาทต่อหุ้นจากกำไรสะสม คิดเป็นจำนวนเงินรวม 9,544,214,470 บาท ลดผลกระทบต่อสิทธิในการรับเงินปันผลของผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 27 ของธนาคารออกไปโดยไม่มีกำหนด ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BBL แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า เนื่องจากรัฐบาลได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ออกประกาศสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวเพื่อการควบคุมและแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา...

AI คัดกรอง “เราไม่ทิ้งกัน” ขยายโควต้ารับ 5,000 บาท รวม 9 ล้านคน

เราไม่ทิ้งกัน ก.คลัง จัดให้!! "ชาญกฤช" แจง ขยายโควต้ารับเงินเยียวยา 5,000 บาท รวม 9 ล้านคน ชี้ AI คือ สุดยอดระบบคัดกรอง พร้อมแนะทางรอดผู้หลุดเกณฑ์ ยังมีสินเชื่อดอกเบี้ย 0.1% รออยู่

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

- Advertisment -