Business Today

เปิดสูตรความสำเร็จ “บัวลอยกลมเกลียว” by แม่แกว

https://www.youtube.com/watch?v=nlgW_W1p2-A&feature=youtu.be รายการ Business Today (ตอบโจทย์ทุกคำถามวงการธุรกิจ) เอพิโสดนี้ จะพาไปชิมรสชาติความสำเร็จ จากสาว LGBT...

กว่าจะมาเป็นรองเท้าอินดี้แฮนด์เมด

https://youtu.be/cmba8KNWjTg เอพิโสดนี้ มาพูดคุยกับ คุณพิมพ์ชนา  ศรีจันทร์คง  เจ้าของธุรกิจรองเท้าอินดี้แฮนด์เมด ถึงแนวคิดไอเดียการแปรรูปพืชเศรษฐกิจจากยางพารา สู่ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและส่งไปไกลถึงต่างประเทศ

หลักสูตรเดียวในประเทศไทย

Business​ Today​ Academy
หลักสูตรการสร้างระบบคิด “เชิงนวัตกรรม”
หลักสูตรเดียวที่จะเปลี่ยน “ไอเดีย” เป็น “นวัตกรรมทำเงิน”
กรอกรายละเอียดเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม