Business Model

หลักการทำ Business Model 9 ช่อง (ตอนที่1)

https://www.youtube.com/watch?v=tp_ga-7ebHU&feature=youtu.be   การจะทำอะไรสักอย่างจำเป็นต้องมีการวางแผนเสมอ การทำธุรกิจก็เช่นกัน หากขาดการวางแผน ธุรกิจก็จะออกมาไม่เป็นรูปเป็นร่าง ดังนั้นเราจึงควรมี “Business Model...

Business Model คืออะไร

https://youtu.be/oDhdKreU8Bw แน่นอนว่า ในอดีตที่ผ่านมา เวลาที่เราจะทำธุรกิจอะไรก็ตามสิ่งแรกที่คนเราจะนึกถึงก็คือเรื่องของการผลิต การบริหารจัดการ การขาย บัญชี การเงิน...

หลักสูตรเดียวในประเทศไทย

Business​ Today​ Academy
หลักสูตรการสร้างระบบคิด “เชิงนวัตกรรม”
หลักสูตรเดียวที่จะเปลี่ยน “ไอเดีย” เป็น “นวัตกรรมทำเงิน”
กรอกรายละเอียดเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม