Home BT News "Airbnb" ลุยเที่ยวเมืองรอง เชื่อมชุมชนสู่ตลาดโลก

“Airbnb” ลุยเที่ยวเมืองรอง เชื่อมชุมชนสู่ตลาดโลก

“Airbnb” จัดแผนโปรโมทเมืองรอง ลุย”บุรีรัมย์” รับแข่ง Motor GP หวังเพิ่มรายได้ให้ชุมชน จับมือทุกภาคส่วน รับยุคดิจิทัล ย้ำแม้อินเตอร์เน็ตเข้าถึง แต่ต้องหารายได้จากโลกออนไลน์ได้ด้วย

เนื่องจากที่ผ่านมาประเทศไทยได้รับความนิยมจากนักเดินทางทั่วโลก ทำให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีอัตราการเติบโตและมีแนวโน้มขยายตัวมากขึ้นในอนาคต ซึ่งเป็นหนึ่งกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ Airbnb แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวระดับโลกมีจึงมีความต้องการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่ที่นอกเหนือจากเมืองใหญ่หรือแหล่งท่องเที่ยวหลัก

โดย Airbnb ได้จัดงานเสวนาในหัวข้อ “การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนกับ Airbnb: นอกเหนือจากเมืองใหญ่” เพื่อให้สอดคล้องกับ ‘วันท่องเที่ยวโลก’ (World Tourism Day) ซึ่งเป็นวันที่ 27 กันยายนของทุกปี โดยมุ่งเน้นในเรื่องการใช้ของเทคโนโลยีให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกได้รู้จักเมืองท่องเที่ยวไทยที่น่าสนใจและกำลังมีการเติบโต รวมทั้งยังช่วยสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นและผลักดันให้มีกิจการด้านการท่องเที่ยวเป็นของตนเอง 

- Advertisement -

นายสิรภพ ดวงสอดศรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ระบุว่า ส่วนตัวมองว่าการท่องเที่ยวชุมชนและการท่องเที่ยวเมืองรองเป็นเรื่องที่สนับสนุนให้เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เชื่อว่าการเสวนกันครั้งนี้ จะสามารถทำให้ทราบถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย

นางสาวมิช โกห์ หัวหน้าฝ่ายนโยบายสาธารณะภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Airbnb ระบุว่า ประเทศไทยถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีความก้าวหน้าและเป็นหนึ่งในแนวหน้าในด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคนี้และการท่องเที่ยวมีส่วนในการส่งเสริมเศรษฐกิจและในปีที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 21 ของ GDP ประเทศไทย

การท่องเที่ยวเป็นอีกหนึ่งตัวแปรที่จะทำให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและถือว่ามาตรฐานในการท่องเที่ยวของประเทศไทยสูงกว่ามาตรฐานในระดับโลก

หากมองย้อนไปในเรื่องของนโยบายใน “การท่องเที่ยวเมืองรอง” ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ เป็นโครงการที่น่าสนใจและถือว่าเป็นนโยบายที่ดีในการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน รวมถึงนโยบายของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีทั้งการสนับสนุนในส่วนของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

Airbnb มีความต้องการที่จะสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ซึ่งแพลตฟอร์มของ Airbnb ทำให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกเข้าถึงผู้คนมากมายและครอบครัวต่าง ๆ ในประเทศไทย รวมถึงวัฒนธรรมอันสวยงามของประเทศไทย ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาเรื่องนี้

“หนึ่งในแคมเปญที่มีการได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวมากในประเทศไทย คือ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีความน่าสนใจทางวัฒนธรรมที่จะสื่อให้กับชาวโลกมากยิ่งขึ้น ส่วนตัวได้มีโอกาสไปท่องเที่ยวที่จังหวัดบุรีรัมย์เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมาและได้พักกับหนึ่งในคนไทยที่แสดงความอ่อนโยนและจริงใจผ่านอาหารและการต้อนรับอย่างอบอุ่นทุกครั้งที่กลับมา แม้ในช่วงนั้นจะไม่สามารถสื่อสารกันด้วยภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยได้แต่ก็ทำให้การท่องเที่ยวทั้งนั้นประทับใจมาก”

จึงมีการส่งเสริมบุรีรัมย์ให้มีการเติบโตของที่พักมากยิ่งขึ้น โดยจุดเริ่มต้นของโครงการนี้เริ่มต้นจากเมื่อ 1 ปีที่ผ่านมาซึ่งได้มีการจับมือร่วมกับผู้ให้บริการด้านที่พัก B-STAY ซึ่งในเรื่องนี้จะมีการแข่งขันมอเตอร์จีพีดังนั้นจึงเป็นหนึ่งในโอกาสที่ดีที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักในสายตาโลกมากยิ่งขึ้น

จังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดเดียวมีผู้ให้บริการที่พักเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 360 ซึ่งไตรมาสที่ 3 ที่ผ่านมาขึ้นมาอยู่ในอันดับที่ 7 ในสถานที่ที่คนอยากไปมากที่สุด

มีอัตราเพิ่มขึ้นในการจองที่พักถึงร้อยละ 357 ในการแข่งขัน “มอเตอร์จีพี” ในจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งจะได้ต้อนรับแขกมากกว่า 430 คน จากมากกว่า 100 เมืองทั่วโลกซึ่งเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 96 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

ในอนาคต Airbnb มีความตั้งใจที่จะทำการประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ให้ก้าวไปสู่ระดับโลกและก้าวไปอย่างจังหวัดอื่น ๆ อาทิ จังหวัดสระบุรี ขณะเดียวกันพบว่าจังหวัดในภาคใต้ก็มีความน่าสนใจไม่ต่างไปจากจังหวัดในประเทศไทยตอนบน ในอนาคตจะมีการพัฒนาแผนการตลาดในจังหวัดทางภาคใต้เพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

นายสุเทพ เกื้อสังข์ รองผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ระบุว่า ปกติแล้วประเทศไทยจะคุ้นชินกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเดียวกัน การท่องเที่ยวถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักในการสร้างรายได้ให้กับภาครัฐและมีการเติบโตเพิ่มมากยิ่งขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

หากเราแบ่งการท่องเที่ยวออกเป็น 2 ฝั่ง นั่นคือ ฝั่งการตลาด และฝั่งผู้ให้บริการ การทำให้ทั้งสองฝั่งสมดุลกันจึงเป็นเรื่องที่ท้าทาย ดังนั้น การกระทำต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนจะต้องเริ่มจากฐานรากของประเทศ คือ ชุมชนในท้องถิ่น และเพื่อชุมชนท้องถิ่นสามารถตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติก็จะสามารถต่อยอดไปสู่ระดับที่จัดขึ้นได้มากยิ่งขึ้น

นางสาวชมพู มฤศโชค ผู้อำนวยการ กองการสาธารณะสนเทศการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ระบุว่า ในระยะเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมาหากสังเกตพฤติกรรมการท่องเที่ยวของประชาชนในประเทศจะพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและนักท่องเที่ยวมีการตัดสินใจที่รวดเร็วและเปลี่ยนแปลงบ่อยมาก รวมทั้ง มีการใช้สื่อดิจิทัลเข้ามามีส่วนในการตัดสินใจเพิ่มมากยิ่งขึ้น ภาครัฐจึงจำเป็นที่จะต้องปรับตัวให้ทันต่อความนิยมในระดับโลกอยู่เสมอ

“การท่องเที่ยวด้วยตนเอง” เติบโตมากยิ่งขึ้นกว่าในอดีต เทคโนโลยีและแพลตฟอร์มต่าง ๆ ในโลกดิจิทัลมีส่วนทำให้การท่องเที่ยวง่ายขึ้น

ความท้าทายหนึ่งที่ ททท. ต้องทำให้สำเร็จ คือ การทำอย่างไรให้นักท่องเที่ยวทั่วโลก เมื่อต้องการที่จะท่องเที่ยวจะนึกถึงประเทศไทยเป็นที่แรก

ขณะเดียวกันเมื่อท่องเที่ยวเสร็จแล้วทำอย่างไรให้นักท่องเที่ยวเหล่านั้นส่งต่อความประทับใจไปสู่โลกออนไลน์ เพราะ ททท. ไม่ได้ทำหน้าที่ในการขายที่พักหรือขายตั๋วเครื่องบิน แต่มีหน้าที่ในการเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวให้กับคนไทยและสร้างความสุขและความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่มายังประเทศไทย

ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) ระบุว่า เมื่อพูดถึงโลกดิจิทัล คนไทยถามว่าคำหนึ่งที่เข้ามามีส่วนในโลกปัจจุบันมากที่สุด คือ Digital disruption ซึ่งที่ผ่านมามีข่าวใหญ่ในการล้มละลายของสายการบินที่เก่าแก่แห่งหนึ่งในระดับโลก ขณะเดียวกันโทรศัพท์มือถือเข้ามามีส่วนทำให้การท่องเที่ยวง่ายมากยิ่งขึ้น

คำถาม คือ ประเทศไทยมีความพร้อมมากน้อยเพียงใดในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในยุคดิจิทัล ซึ่งหนึ่งในนั้น คือ การเปลี่ยนตรรกะ รวมถึงความคิดที่จะมีความเข้าใจในโลกดิจิทัลและการทำการตลาดดิจิทัลอย่างไร

การนำที่พักของเราไปอยู่บนโลกออนไลน์ให้ระดับโลกรับรู้ได้อย่างไร หากสามารถสนับสนุนให้คนไทยสามารถที่จะพัฒนาสิ่งเหล่านี้ได้จะถือว่าเป็นอีกหนึ่งส่วนที่ทำให้สร้างรายได้ให้กับประเทศไทย

นายขรรค์ชัย อาราม รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ศิวะ บาร์ณา จำกัด องค์กรที่บริหารจัดการโครงการบริการที่พัก B-STAY บุรีรัมย์ ระบุว่า โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ว่าดำเนินการมาแล้วในระยะเวลาประมาณ 2 ปี และสนับสนุนในภาคชุมชน ซึ่งความสามารถในการสร้างรายได้จากโลกออนไลน์ถือว่าแตกต่างกันเป็นอย่างมาก ดังนั้น จึงมีการทำโครงการเพื่อที่จะสนับสนุนให้ชาวบ้านใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนในการสร้างรายได้มากยิ่งขึ้น

“ส่วนตัวจากประสบการณ์การให้บริการผ่าน แพลตฟอร์ม Airbnb พบว่ามีการรีวิวว่ายังไงที่ทำของเรามีการเก็บกวาดเรียบร้อย ดังนั้น ผมจึงมีความเชื่อว่าคนในจังหวัดบุรีรัมย์ชื่นชอบการชื่นชมและเป็นคนที่เสียหน้าไม่ได้ จึงเป็นที่มาของโครงการนี้”

การทำให้ชาวบ้านตระหนักถึงสิ่งที่จะสร้างรายได้ให้กับพวกเขาจากโลกออนไลน์ คือ การทำให้พวกเขาเห็นภาพตรงหน้าว่ามันสามารถสร้างรายได้ให้กับพวกเขาได้อย่างไร

และการทำให้ชาวบ้านมีรู้ว่าการท่องเที่ยวในยุคใหม่ไม่จำเป็นต้องเป็นแหล่งที่คนเยอะแต่มีวัฒนธรรมที่โดดเด่นในการดึงดูดคนมากกว่า

“ขณะเดียวกันการเข้ามาของบริษัทใหญ่ๆไม่ได้แปลว่าเราจำเป็นที่จะต้องออกมาโวยวายแต่ถ้าหากเรามีของที่โดดเด่นและแตกต่างจากคนอื่นจริงๆบริษัทใหญ่ก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาแย่งพื้นที่ท่องเที่ยวของเราได้” นายขรรค์ชัย กล่าว

ทั้งนี้ นางสาวมิช โกห์ กล่าวทิ้งท้ายว่า การท่องเที่ยวในโลกดิจิทัลถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เข้ามามีส่วนในการสร้างรายได้และมีส่วนในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาการท่องเที่ยวด้วยตนเองถือว่าเติบโตมากยิ่งขึ้นและการเข้ามาของสื่อสังคมออนไลน์ทำให้การท่องเที่ยวแบบนี้เป็นที่นิยมมากยิ่งขึ้น

จากการสำรวจพบว่านอกเหนือจากหัวเมืองใหญ่แล้วนักท่องเที่ยวจึงต้องการที่จะไปท่องเที่ยวยังเมืองรองอื่น ๆ ด้วย ดังนั้น การทำให้ผู้คนในท้องถิ่นสามารถที่จะเข้าใจเทคโนโลยีและการทำให้ที่พักและวัฒนธรรมท้องถิ่นเหล่านั้นเป็นที่รู้จักมากขึ้นในระดับโลกสามารถทำได้อย่างไร

การทำงานส่วนมากของ Airbnb มีการทำงานร่วมกับภาคชุมชนมากเพื่อสร้างการรับรู้และสร้างความรู้ให้กับชุมชนเหล่านั้นกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น

นพฤทธิ์ กมลสุวรรณ BTIT3https://businesstoday.co/author/noparit/
ผู้ประกาศข่าว / ผู้สื่อข่าว Money2Know , Business Today Thai

Latest

Bar B Q Plaza แตกไลน์ธุรกิจเปิดตัว ‘GON Pot’ ลุยตลาดชาบูเดลิเวอรี่

Bar B Q Plaza มองเห็นโอกาสทางธุรกิจช่วงโควิด-19 เปิด Segment ใหม่ประเภท GON Pot ประกาศตัวเดินหน้าลุยตลาดต้มประเภทชาบู ประเดิมเมนูแรกด้วย “ก้อนจุ่มแซ่บ” ในรูปแบบเดลิเวอรี่ ราคาเริ่มต้นที่ 599 บาท เริ่มจำหน่าย 4 ก.ค. นี้ ตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนรายได้ 20% ให้เดลิเวอรี่ของบาร์บีคิวพลาซ่า  บุณย์ญานุช...

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

ส.ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทย ร้องรัฐบาลยกเลิกการห้ามขายน้ำเมาออนไลน์

สมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทย (TABBA) แสดงจุดยืน หลังรัฐบาลเห็นชอบร่างประกาศห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านช่องทางออนไลน์ ระบุ ร่างประกาศไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ส่งเสริมการเว้นระยะห่างทางสังคมท่ามกลางการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สวนทางกับความต้องการของผู้บริโภคในยุค New Normal แถมซ้ำเติมผู้ประกอบการ สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคมที่ผ่านมา คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติได้มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธีการหรือในลักษณะการขายทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อป้องกันเยาวชนไม่ให้เข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้โดยง่าย และเพื่อลดผลกระทบที่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ส่งผลให้ผู้ประกอบการไม่สามารถจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือบริการที่เกี่ยวข้องกับการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านช่องทางออนไลน์ให้กับผู้บริโภคโดยตรงนั้น ทางสมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทย หรือ TABBA...

ดูหนังยุคนิวนอร์มัลแบบ Drive-in Theater ครั้งแรกในไทย ฟีดแบ็กดีเต็มทุกรอบ !!

จองเต็มทุกรอบกับปรากฏการณ์ ดูหนังลอยฟ้าครั้งแรกในประเทศไทยที่ เซ็นทรัล เฟสติวัล อีสต์วิลล์ ในงาน Major Cineplex Drive-in Theater เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ ร่วมกับ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ และแอร์เพย์ เปิดพื้นที่ลานดาดฟ้าของศูนย์การค้า สร้างประสบการณ์ใหม่ในการชมภาพยนตร์แบบไดรฟ์อิน (ชมภาพยนตร์กลางแจ้งในรถยนต์ส่วนตัวเต็มรูปแบบ) ครั้งแรกในประเทศไทย ตอบรับไลฟ์สไตล์แบบ New Normal พร้อมการจัด Social...

2 โบรกฯประเมินกำไรแบงก์ไตรมาส 2 ต่ำกว่าคาดการณ์ แนะอย่าถือยาว เล่นเก็งกำไร

2 โบรกฯ ชี้ความเสี่ยงหุ้นแบงก์ หวั่นกำไรไตรมาส 2 ต่ำกว่าคาดการณ์ ชิงหั่นกำไร KBANK หดตัว 40% จากพอร์ตสินเชื่อธุรกิจท่องเที่ยว-รายเล็กอ่วมพิษโควิด แนะนักเล่นหุ้น ‘เก็งกำไร’ เมินลงทุนยาว เลือก ‘BBL-TISCO’ เป็นหุ้นเด่น-ตั้งสำรองสูง นายวิจิตร อารยะพิศิษฐ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า...

Related News

เปิดตัวแนวปฏิบัติสร้างมาตรฐานใหม่ Airbnb  ยกระดับการทำความสะอาดที่พักในไทย

Airbnb เร่งฟื้นธุรกิจโฮมแชริ่ง ตอกย้ำจุดเด่นด้านการรักษาความสะอาดในที่พักให้เช่า นำร่องเปิดตัวแนวทางปฏิบัติเพื่อยกระดับวิธีการทำความสะอาดที่เป็นมาตรฐานแรกในธุรกิจที่พักให้เช่าระยะสั้น  เรียกความเชื่อมั่น   มิช โกห์ หัวหน้าฝ่ายนโยบายสาธารณะ ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Airbnb กล่าวว่า Airbnb เปิดตัวแนวทางปฏิบัติเพื่อยกระดับการทำความสะอาดที่พักในประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูการท่องเที่ยวและการเดินทางอย่างปลอดภัย ซึ่งแนวปฏิบัตินี้รวมถึงคำแนะนำในการทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อโรคในบ้านพัก นับเป็นมาตรฐานแรกในธุรกิจโฮมแชริ่งหรือที่พักให้เช่าระยะสั้น สำหรับแนวทางปฏิบัติเพื่อยกระดับการทำความสะอาดที่พักของ Airbnb ได้พัฒนาขึ้นตามแนวปฏิบัติด้านสุขอนามัยจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งได้ระบุวิธีการทำความสะอาด การทำลายและฆ่าเชื้อโรค เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสุขอนามัยของประเทศไทย  ผนวกกับแนวปฏิบัติขององค์การอนามัยโลก (WHO) และคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพชั้นนำของไทย การวางแนวปฏิบัติด้านความสะอาดใหม่นี้ นับเป็นครั้งแรกของธุรกิจที่พักให้เช่าระยะสั้น...

กลัวดีกว่ากล้า  ยังไม่ถึงเวลา Travel Bubble

เพราะเครื่องยนต์ที่เคยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เดินหน้าไม่ว่าจะเป็น การส่งออก  อุตสาหกรรม  การเกษตร เกิดอาการ “เดี้ยง” มาหลายปีด้วยปัญหาสะสมหลายประการ  จนเหลือเพียงเครื่องยนต์เดียวที่ช่วยประคับประคองประเทศไทยให้อยู่รอดในระยะหลังคือ “การท่องเที่ยว” จะว่าโชคช่วยหรือฝีมือบวกกับธรรมชาติและวัฒนธรรมไทยที่เอื้ออำนวย  ทำให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกเดินทางเข้าไทยปีละเกือบ 40 ล้านคน (เฉพาะจีนเกือบ 11 ล้านคน)  ทำรายได้เข้าประเทศปีละประมาณ 2 ล้านล้านบาท  ขณะที่มีรายได้จากไทยเที่ยวไทยกันเองในประเทศปีละประมาณ 1 ล้านล้านบาท  รวมรายได้ท่องเที่ยว 3 ล้านล้านบาทมีสัดส่วนเกือบ...

ส่องพฤติกรรมท่องเที่ยวของคนไทยหลังคลายล็อกดาวน์

ตามที่รัฐบาลประกาศคลายล็อกดาวน์ หลังสถานการณ์ของโรค COVID-19 เริ่มคลี่คลาย และมีแผนฟื้นฟูการ ท่องเที่ยว ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสให้กลับมาสร้างรายได้ เชิญชวนคนไทยท่องเที่ยวในประเทศ หวังกระตุ้นเศรษฐกิจให้ดีขึ้นโดยเร็ว เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สํารวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ กรณี พฤติกรรมท่องเที่ยว ของ คนไทยหลังคลายล็อกดาวน์ จํานวนทั้งสิ้น 1,116 คน (สํารวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 9-12 มิถุนายน...

ศบค. เตรียมเปิดประเทศ !! รับนักท่องเที่ยวแบบ Travel Bubble

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อจากไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กล่าวว่า ที่ประชุม ศบค. ชุดใหญ่ ที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ในฐานะผู้อำนวยการ ศบค. เป็นประธาน เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. ได้เห็นชอบในหลักการมาตรการเปิดประเทศเพื่อท่องเที่ยวอย่างจำกัด (Travel Bubble) ซึ่งเสนอมาโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งหลังจากนี้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปจัดทำรายละเอียดเพื่อให้เกิดความมั่นใจ...

เดินทางวิถีใหม่ “Travel Bubble” – “Green Zone”…ดูออกแหละว่าอยากเที่ยว

หลายประเทศเล็งเปิดการท่องเที่ยวอีกครั้ง แต่ไม่ผลีผลาม นำไปสู่แนวคิดใหม่ๆ อย่างการจับคู่เปิดท่องเที่ยวกับประเทศและพื้นที่ๆ คุมการระบาดของโควิด-19 ได้ (Travel bubble) หรือการค่อยๆ เปิดรับนักท่องเที่ยว รวมถึงการจัดทำโครงการ “ไม่ต้องยกเลิก แค่เลื่อนการเดินทางออกไป” และการชูว่าเป็น “แหล่งท่องเที่ยวปลอดภัย” สหภาพยุโรป (อียู) ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลก ปิดพรมแดนมาตั้งแต่กลางเดือน มี.ค. เนื่องจากการระบาดของโควิด-19 แต่คณะกรรมาธิการยุโรปเตรียมประกาศแผนเปิดพรมแดนอย่างค่อยเป็นค่อยไป ในวันที่ 1 ก.ค.นี้ จริงๆ...